منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

و اما چرا منصوريه
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/٥  کلمات کلیدی:
میرزا محمد حسن فسایی درکتاب فارس نامه ناصری مین ویسد: به مسافت فرسخی میان شمال و مشرق ارجان قناتی که عموم چاهها و مجاری داخلی و خارجی انرا از سنگ خالص بریده اند و به رودخانه کردستان (مارون) رسانیده اب رودخانه رادرقنات انداخته داخل کوچه و بازار ارجان نموده اند و این قنات سالها ازخاک و خاشاک انباشته بود و درسال هزار و دویست و سی سلاله السادات میرزا منصورخان بهبهانی والی کوهگیلویه ان قنات را تنقیه نمود و اب انرا درشهرخراب ارجان اورده زراعت فرمود و نام این مزرعه رامنصوره گذاشت واعلی حضرت صاحقران خاقان مغفور فتعلی شاه  قاجارا لبسه ا...حلل .........مزرعه منصوریه را ازمال و منال دیوانی وصوادروعوارض سلطانی به قید ابدی معاف فرمود ومیرزا منصورخان انرا وقف بر اولاد امجاد خود نمودو تاکنون به ابادی و معانی و مرفوع القلمی باقیست.این قطعه تاریخی که سرنوشت انسانهای زیادی پس ازان رقم خورد ولی دراین نوشته هیچ جایگاهی ندارند جای سوالات زیادی باقی گذاشته که درحد توان به انها پاسخ خواهم داد.