میرزا محمد حسن فسایی درکتاب فارس نامه ناصری مین ویسد: به مسافت فرسخی میان شمال و مشرق ارجان قناتی که عموم چاهها و مجاری داخلی و خارجی انرا از سنگ خالص بریده اند و به رودخانه کردستان (مارون) رسانیده اب رودخانه رادرقنات انداخته داخل کوچه و بازار ارجان نموده اند و این قنات سالها ازخاک و خاشاک انباشته بود و درسال هزار و دویست و سی سلاله السادات میرزا منصورخان بهبهانی والی کوهگیلویه ان قنات را تنقیه نمود و اب انرا درشهرخراب ارجان اورده زراعت فرمود و نام این مزرعه رامنصوره گذاشت واعلی حضرت صاحقران خاقان مغفور فتعلی شاه  قاجارا لبسه ا...حلل .........مزرعه منصوریه را ازمال و منال دیوانی وصوادروعوارض سلطانی به قید ابدی معاف فرمود ومیرزا منصورخان انرا وقف بر اولاد امجاد خود نمودو تاکنون به ابادی و معانی و مرفوع القلمی باقیست.این قطعه تاریخی که سرنوشت انسانهای زیادی پس ازان رقم خورد ولی دراین نوشته هیچ جایگاهی ندارند جای سوالات زیادی باقی گذاشته که درحد توان به انها پاسخ خواهم داد.