منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

تلاش برای بازگرداندن آرامش به منصوریه
ساعت ۳:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢۸  کلمات کلیدی:

ساعت 19امروز27/11به پیشنهادبخشدارمحترم بخش مرکزی آقای عبدالمطلبی جمعی ازافراد موردوثوق مردم منصوریه جهت حل وفصل اختلافات فی مابین درمحل بخشداری حضوربه هم رساندند.دراین جمع که فرماندارمحترم بهبهان آقای حائری ومعاونت فرماندهی سپاه پاسدارانسرهنگ مظلومی،آقای واصلی به نمایندگی از نیروی انتظامی وآقای فروزانی هم ازفرمانداری نظر به  اهمیت موضوع حضورداشتند.ابتدا حجت الاسلام احمدی مهرروحانی مقیم منصوریه به مناسبت اربعین حسینی بیاناتی درمنقبت واهداف تاریخ ساز امام حسین (ع)ایراد نمودندومشکلات پیشآمده را قابل حل علام وسپس آقای فرماندارضمن آشنایی با حاضرین آزآنان خواست که نظرات خودرا اعلام کنند.ابتدا حاج اقا نقی زاده شمه ای از مشکلات پیش آمده را یادآوری وخواستاری رسیدگی شد.بعد از ان حاضرین درددلهای خودراعنوان نمودند.آقای قیصری بخشدارآغاجری بابیان خاطره ای اززمان اسارت حجت الاسلام ابوترابی خواستار وحدت ویکپارچگی بین اهالی شدند.بعدازایشان بنده همچون دفعات قبل بایادآوریهمیاری مردم درسازنگی منصوریه دردهه 60و70پیشنهادخود مبنی برتشکیل یک هیئت جهت ریشه یابی مشکلات مطرح نمودم که جناب سرهنگ مظلومی هم طرح را تایید کردند.واظهارداشتندما امیدواریم این اختلافات به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شوند.پس ازآن آقای فرماندار موضوع را جمع بندی وبرحفظ وحدت ونظارت بر عملکرد جوانان که برای مصرف انرژی خود گاهی دست به کارهایی میزنند تاکید نمودوبرتشکیل هیئت صحه گذاشت.آقای فروزانی هم بر جمع آوری سلاحهای موجود تاکید نمودوآقای واصلی هم درموردعواقب ناگواراختلافات صحبت کردند.درپایان بارای حاضرین هیئت پنج نفره تشکیل ومقررشد ازفردا کارخودراآغاز کنند.

شرح وظایف هیئت عبارت است از:1- تحقیق ومعرفی عاملین وآمرین حمله مسلحانه شامگاه 23/ 11/87 به مردم منصوریه2-تعیین خسارات وارده به آسیب دیدگان وجبران آن.3-بررسی شکایات اهالی منصوریه واظهارنظر لازم.

مدیریت وبلاگ منصوریه این اقدام روبه جلورابه فال نیک میگیردوبرای اعضاءمحترم هیئت آرزوی موفقیت مینماید.


 
پایان غم انگیزجشنهای سی امین سالگرد انقلاب اسلامی برای مردم منصوریه
ساعت ٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢٧  کلمات کلیدی:

حتمأبازدیدکننندگان محترم ازاین سایت به یاد دارندکه درتاریخ18/9/87با انتشارمطلبی تحت عنوان حضورفرمانداربهبهان وسرهنگ تقی زاده درمنصوریه به طورخلاصه خبرازآشتی کنان طرفین درگیریها پس از برگزاری نماز مغرب وعشادرمسجدامام جعفرصادق منصوریه دادیم.طبیعی است که این خبربرای همه کسانی که طعم تلخ ناامنی.اضطراب وخطرات جانبی آشوبهاراچشیده بودندوبرای ادامه زندگی خودوفرزندانشان آرزوی آرامش داشتند خبری بسیار خوشحال کننده بود.اماازآنجاکه هردرگیری علت وریشه ای داردواین صلح وصفای خوشبینانه چون بدون یک ریشه یابی کارشناسانه ورفع ابهامات فیمابین بار اول نبودکه اتفاق میافتاد. چنانچه دیدیم بار آخرهم نبود.بنده درهردوجلساتیکه قبلامسئولین محترم با حضورطرفین وبیطرفان خیرخواه جهت حل وفصل ماجرا ترتیب داده بودنداین موضوع را یادآوری مینودم که باید توسط افرادذیصلاح حرکات این جوانان که تاپای جان ایستادگی میکنندراآنالیزنمایندوبراساس نتایج حاصله چاره اندیشی نمایند.تاآنجا که بنده اطلاع دارم وسالهادرآن محل زندگی نموده ام بیکاری .نداشتن امکانات رفاهی.ورزشی.تفریحی .ناکارآمدی قوانین روستایی برای افزایش جمعیت دسته جمعی.تضادفرهنگی و...میتوانندازجمله عوامل این ناحنجاریها باشندکه کمتربه آنهاتوجه شده است.خوش خیالی وخاتمه تلقی نمودن ماجرا موجب شدکه عده ای با برنامه ریزی دقیق وحساب شده درشامگاه 23/11/87باآرامش خیال ابتدابا تیراندازی به ترانس مرکزی برق منصوریه آنرا از کار بیندازندوبااستفاده ازتاریکی بیش از150خانه ازپیش تعیین شده درمنصوریه رامسلحانه مورد حمله قرارداده ودرجلوی دیدگان مضطرب ووحشت زده زن وفرزندان بیگناهمردم، ویران کنند.آتش بزنند.وکاری هم ازدست کسی برنیاید. بنده باز هم تکرارمیکنم اگرهیئتی برای تحقیق دراین باره تشکیل نشودومشکلات واختلافات ریشه یابی نگردد این هم بارآخرنخواهدبودواین آتش زیر خاکسترخواهدماندتاروزی شعله های آن دامن همه رابگیرد.