منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

انتخاب چهارم وپنجم حاج زارعی
ساعت ٦:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٥  کلمات کلیدی:

گفتم که انتخاب حاج زارعی براساس وفاق بین مردم ومسئولین صورت گرفت .امام جمعه وقت.اکثریت روحانیون،اکثررؤسای ادارات،برای انتخاب ایشان اتفاق نظرداشتند.این گروه همفکرچندسال برای رسیدن به این هدف تلاش مستمرنموده بودند.حتی درانجام کارهای عام المنفعه وفرهنگی پیش قم میشدند.برای مثال برای تاسیس بیمارستان ولی عصر(عج)هیئت امنایی تشکیل دادند وکارراشروع کردند.حاج زارعی هم درراس این هرم قرارداشت.اویک فرهنگی شناخته شده ومدتی هم کار اجرایی کرده بود.قویأانتظارمیرفت که باانتخاب حاج زارعی بهبهان ره صدساله رایک شبه بپیماید.درفاصله بین انتخابات وافتتاح مجلس چهارم ازرفت وامدهاوفعل وانفعالات بین گروه پیروزانتخابات رگه هایی ازتضادهاوسهم خوایی هابه چشم میخورد.اما به نظرنمیرسیدبه جای باریک بکشد.اماانگاروحدت بابهبهان سازگار نبود.اولین چالش بین نماینده وکسی رخداد که باورش برای همگان سخت بود.البته هردوطرف سعی درپنهان نگه داشتن اختلاف داشتند.ازانجاکه مابرای سازندگی درمنصوریه بیشترازهمه به هم اهنگی این دونفرنیاز داشتیم وباهردونفرهم ازقبل میانه خوبی داشتیم سعی نمودیم اول علت راجستجوکنیم بعد راه حلی برای ان بیابیم.وقتی من بادوطرف صحبت کردم هردوموضوعی مشترک را مطرح کردند.بنده فکرکردم که این یک بهانه است وگرنه حل موضوع کارساده ایست.به هرصورت به ظاهرباگذشت طرفین روابط عادی شدو اقای حاج زارعی هم واردمجلس چهارم شدند.اولین نامه ای که مرحوم زارعی به مسئولین نوشت ودردفتر اندیکاتورایشان باشماره 1ثبت شددررابطه باساخت دبیرستان دخترانه منصوریه به مدیرعامل شرکت سیمان فارس وخوزستان بود.ایشان هم نظر رئیس وقت کارخانه (مهندس جعفری زاده) را

خواست که با نظر مثبت ایشان زمینه ساخت فراهم شداما ابتداباید مشکل زمین حل میشد.مقداری اززمینهای واگذاری مردم به سیمان درجوار منازل مسکونی به وسیله کانال جداشده بود.من پیشنهادساخت دبیرستان دران رانمودم ومورد موافقت مهندس هم قرار گرفت  ولی اداره اموزش وپرورش پس ازبررسی انرا تایید نکرد.مابه خاطراینکه این امتیازازدست نرود بیش از یک هکتارزمین ازمردم گرفتیم وتحویل دادیم.کارخانه هم بلافاصله مقدمات رافراهم وتاریخ کلنگ زنی را معین نمودند.درروز کلنگ زنی امام جمعه.نماینده.رئیس کارخانه.رئیس اموزش وپرورش.عده ای ازمسؤلین شهروجمع کثیری ازمردم منصوریه حضورداشتند.ماانروز قصدداشتیم دررابطه بامشکلات منصوریه مفصل صحبت کنیم ولی مصادف شد با سفر تبلیغاتی اقای محسن رضایی برای اقای رفسنجانی.امامن ضمن خیرمقدم خلاصه ای از مشکلات راهم عنوان کردم هرچندامام جمعه محترم  مدام به ساعتش اشاره مینمود.به هرصورت کار ساخت شروع شدوکل زمین حصار گردیدوتقریبا 1200متربرای زیربنا مثنی کردند.ازانطرف اختلافات هم مثل اتش زیر خاکستر وجودداشت................................                                 بنده چون می بینم بعضی دوستان دروبسایتهای خوداز وضعیت موجودناراضی وازکنه مطالب انها میشود فهمیدکه اکثراجوان هستندوریشه عقب ماندگیهای تاریخی شهرمان رادرعوامل بیرونی جستجو میکنندسعی دربیان حقایق دارم تابه لطف خداوندمتعال ازگذشته درس عبرت بگیریم وبدورازعواملی که مارابه اینجا رسانده اندبرای رسیدن به وحدت کلمه وپیشرفت شهر عزیزمان بهبهان تلاش نماییم.