ادامه انتخاب پنجم(زنده یادزارعی)

حاج زارعی دردوردوم تلاشهای زیادی درزمینه های عمرانی وسیاسی مینمود.اوسعی داشت سطح رفاه قشرهای ضعیف جامعه راارتقاء ببخشد.برای نمونه برای ابرسانی به چهارده روستای حومه طرحی ارائه نمودکه باوجودفاصله زیادبین انها

همه ازیک منبع  وتاسیسات تغذیه شوندواین طرح راتاپایان ادامه دادوساکنان ان روستاها راازا ب اشامیدنی سالم برخوردارنمود.هرچنددوراول حاج زارعی درمجلس چهارم هم باتضادمیان مجلس ودولت که دردست کارگزاران بودچندان راحت نبود.تاجایی که ان مرحوم نتوانست حتی یک فرماندارموافق وهم اهنگ با خوددربهبهان داشته باشد. اماانتخابات ریاست جمهوری هفتم کاملامتفاوت بود و همه معادلات رابهم زد.درابتدا کارگزارن تاحدودی رعایت احترام نمایندگان رامینمودند.امادراواخرمجلس پنجم دیدیم که کاملا با اصلاح طلبان یکی شدندودرانتخابات ریاست جمهوری صف خودرااز اصولگرایان جداکردند..وقتی این شرایط پیش امدجوکشورکاملاسیاسی شدومسؤلین بیشتر تحت تاثیرجوحاکم قرارگرفتند.

آقای خاتمی هم که پس ازکناره گیری ازوزارت ارشادمسؤلیت کتابخانه ملی رابه عهده گرفته ومعلوم بودکه ازفرصت استفاده بهینه کرده وکتابهای،سیاسی،اجتماعی،روانشناسی،جامعه شناسی وتاریخی زیادی مطالعه کرده ازغفلت وتفرقه بین رقبا کمال استفاده رابردوبا طرح شعارهای مردم پسندبدون انکه یکی از انهاراتجربه کرده باشدانتخابات رابه نفع خودتمام کرد.دراین میان مرحوم زارعی نظربه اینکه سه سال دیگرازنمایندگی اوباقی بودمصلحت رادراین دیدکه بااحترام به رای ملت تفاهم پیشه نماید.ازاین روی ان مرحوم اولین نماینده ای بودکه پس ازمعرفی کابینه آقای خاتمی درروزرای اعتمادسخنرانی وهمه اعضای کابینه را تأدییدنمود.این حرکت برای بعضی ها سؤال برانگیزبود.ایشان درپاسخ گفتند:ملت رای داده اندوماهم سه سال باید باهم کارکنیم با ستیزه ومخالفت مشکلی حل نخواهد شد.البته ان دولت اینگونه فکر نمی کرد.انها ازهمان روز اول به فکربه دست گرفتن همه قدرت بودند.بعدازریاست جمهوری اولین سنگری که انها نشانه رفته بودندمجلس ششم بود.این بودکه وزارت کشور کسانی را در راس امورقرارمیدادکه کاملا دران مسیرحرکت کنند رئیس جمهورهم برای رسیدن به این هدف بهترین راه راتشکیل شوراها میدانست.لذاتمام هم خودرامعطوف  شوراهانمود.طبیعی بودکه ازاین تنورهمان نانی راکه میخواست بیرون میاورد.چراکه ازاستانداران گرفته تا بخشداران ودهداران همه منتخب وزارت کشوراو بودندونتیجه هم همان شد.اکثریت قریب به اتفاق شوراهای اول ازان جناح انتخاب شدند.بهبهان هم نه تنهاازاین قاعده مستثنی نبودبلکه بخشدارمرکزی بایک تغییربرق اساسوم خرداددوم خردادی شدوبرای اثبات وفاداری خودعلیه هرعقیده ای غیرازدوم خردادشمشیررا ازروبست.ناگفته نماندکه این اقارابه عنوان یک اصولگرابه مرحوم زارعی معرفی نموده بودندوتادوم خردادهم همراه ایشان بود.این تغییرعقیده هابراساس مقتضیات روزمختص این ادم نبود.اکثراینهایی که امروزخودرااصلاح طلب ومدافع ازادی مینامندیک روزی اگرجوانی رادرخیابان میدیدندکه پیراهن استین کوتاهی پوشیده میبردند بازوبه پایین دست اورارنگ میزدندودرخیابان رهایش میکردند .بزگانشان هم مدافع اقتصاددولتی به شیوه شوروی سابق بودند.به موقع درباره این تغییرات مصلحتی بیشترخواهم نوشت.