انتخاب پنجم.

مردم بهبهان باتوجه به عملکردمثبت مرحوم زارعی درمجلس چهارم مجددأبرای مجلس پنجم هم ایشانراانتخاب نمودند. مرحوم زارعی درمجلس نماینده بسیار تاثیرگذاری بود .به طوریکه درتصویب تمام طرح هاولوایح فعالانه شرکت داشت.ایشان عضووسخنگوی کمیسیون تلفیق بودند.ان مرحوم دراموررسیدگی به مشکلات مردم نیزدلسوزانه فعال بودند.بنده قصدپرداختن به این مسایل رانداشتم امااظهارنظرممتنه بعضی دوستان درسایتهایشان باعث شدتاخاطره ای ازان مرحوم تعریف نمایم.یکروزدرمجلس ختم یکی ازاقوام بودیم دیدم دوستی نشسته وازصاحبان  مراسم محزون تراست.میدانستم فرزند اوبیماراست.نزداورفتم وپرسیدم کی از تهران برگشته ای؟گفت دیروز.گفتم حال بچه ات چطور است؟اوکه اشک درچشمانش جمع شده بودگفت: وقتی ازتهران برمیگشتیم نرسیده به اهوازحالش بهم خورداتوبوس یکسره رفت بیمارستان ودراورژانس پس ازکمکهای اولیه برای بستری کردن او پول زیادی خواستندولی چون نداشتم مجبورشدم به بهانه پرداخت پول از بیمارستان فرارکنم.گفتم بااین حال چرا اورا ازتهران اوردی؟گفت:تهران 000/700  تومان پول میخواستند ولی من  که پولی نداشتم.گفتم به مسؤلین میگفتی،یا همین کارراانجا انجام میدادی.گفت:اصلاگیج شده بودم.گفتم:به نماینده شهرمراجعه میکردی.گفت :به فلانی که ازنزدیکان اواست گفتم ولی نماینده هم گفته مبلغ زیادی است .آنروزبرای من هم روزبسیارسختی بود.کمی دوستمان را دلداری دادم وگفتم شما بروید استراحت کنیدکه انشاء الله تافردا درست میشود.هنوز موبایل نبودکه بشود فورأتماس بگیرم.صبرکردم تاغروب که بامنزل مرحوم زارعی تماس گرفتم.همسرایشان گفتندمجلس هستند بعدأتماس بگیرید.تاساعت یازده شب دوبار دیگرتماس گرفتم نیامده بود.لذا ضمن عذرخواهی ازهمسرصبورایشان ازوی خواستم که وقتی حاجی امدبه اوبگویدکه من سه بار تماس گرفته ام وکارواجبی باایشان دارم.دقیقأساعت دوازده وسی دقیقه بودکه ایشان تماس گرفتندوگفتندفلانی خیرباشدمشکل چیه؟از ایشان پرسیدم شما ازجریان بیماری بچه فلانی اطلاع دارید؟گفتند:نه.ماجرا راتوضیح دادم.بسیارناراحت شدندوگفتندبهمن پورشما این حرف را باورکردید؟گفتم حاجی باورش برایم سخت بود.لذاضمن اینکه گفت خدافلانی رانیا مرزدتاکیدکردندکه چون پس فردابرای انجام ماموریتی عازم خارج کشورهستم ایشان باید الان حرکت کنندکه به من برسند.خلاصه ساعت یک بامداد درخانه دوستمان بودیم واورا روانه کردیم.وقتی ایشان به تهران رسیدند دیدندتادریکی ازبیمارستانهای مجهزبرای فرزند انها تخت آماده شده وعمل هم به لطف خدا موفقیت امیزبود وطرف هم اکنون تحصیلات عالیه د ارد.حاج زارعی ازاینگونه برنامه هازیادداشتندولی چندان رغبتی به عنوان کردن انها نداشتند.اما سال اول مجلس پنجم سال اخر ریاست جمهوری اقای رفسنجانی بودوتب وتاب انتخابات ریاست جمهوری هفتم درمیان بود.میانه مجلس پنجمیهاواقای رفسنجانی تقریباشکراب بود.طرح تحقیق تفحص ازصداوسیماکه برادر ایشان رئیس ان بود ودرنهایت منجر به برکناری وی شدموید این موضوع است.اتفاقامرحوم زارعی یکی از اعضای فعال هیئت تحقیق وتفحص از صداوسیما بود.همین حرکات باعث شدکه اقای رفسنجانی نه تنها ازاقای ناطق نوری حمایت نکردند بلکه باسخنان جانبدارانه خودرنماز جمعه کمک بزرگی به اقای خاتمی نمودند.فرمانداران دولت اقای رفسنجانی هم اکثرا متمایل به جناح چپ بودند.ازاین بابت نمایندگان جناح راست همواره متضررمیشدند.