منشا’اختلافات قومی دربهبهان

همزمان بامجلس پنجم تحولات زیادی رخ داد.آقای خاتمی که از همان روزاول به دوردوم ریاست جمهوری خودفکرمیکردرمزموفقیت رادرتشکیل شوراهادید.لذاانگشت روی این اصل به قول خودش معطل مانده قانون اساسی گذاشت.اصل شورا محوری اگرطبق معیارهای شناخته شده وموفق باشدمیتواندمشارکت عموی برای پیشرفت وتوسعه رادربرداشته باشد.امااگرجهت اهداف حزبی وسیاسی باشداینگونه خواهد شدکه دیدیم.دست اندرکاران دولت آقای خاتمی طوری برنامه ریزی کردندکه درشهروروستاخروجی صندوقها به میل انها باشد.ناگفته نماند که هدف گذاری شوراها یک تیرودونشان بود.یعنی دراصل تشکیل شوراهارابرای به دست گرفتن مجلس ششم میخواستند.درشهرمازمینه موفقیت چپ انروزبیشترازدیگرشهرهای اطراف بود.دلیل ان هم تفرقه  بین جناح راست بودهمراهان مرحوم زارعی اکثرابه دلایل مختلف گوشه نشینی راترجیح میداند.والبته حق هم داشتنداگرحزب یا جناحی مصدر امورباشدبایدبرای رسیدن به اهداف اعلام شده درانتخاب مسئولین نقش داشته باشند.ولی دران دوره اینگونه نبود.برای فرماندارشهر چندنفرچپ یامخالف دیدگاه راست رامعرفی مکردندومیگفتندیکی از انهاراانتخاب کنید.طبیعی است  آن فرماندارتلاش مینمایدبرای ماندگاری دل کسانی رابه دست بیاوردکه اوراتحمیل کرده اند.

جالب اینجابودکه کسی راکه مرحوم زارعی برای یکی ازپستهااورده بودروزسوم خرداددوم خردادی شدوبه جای انجام وظیفه جاده صاف کن کسی شدکه چپهای ان روز بعدازده سال حالا متوجه شده اندکه ازاو رو دست خورده اندواعلامیه علیه اوصادرمنمایند.!اولین حرکت اوپس ازدوم خردادفراهم کردن زمینه یک دست کردن شوراهای روستایی برای موفقیت کاندیدای موردنظرش بود.اوبرای این منظورحدودیکسال پیش ازانتخابات مجلس ششم همایشی تحت عنوان فعا لین درکارهای عمرانی روستاها درروستای دودانگه بزرگ تشکیل دادواقای شجاعپوریان رابه عنوان سخنران دعوت نمود.ان حرکت اغازیک بدعت خطرناک بود که شایدچندین نسل راتحت تاثیر تبعات منفی خودنسبت به همدیگربدبین نگه بدارد.حداقل بعدازپیروزی انقلاب اسلامی مرزبندی قومی رنگ باخته بود.اگربه ادوارقبل ازمجلس ششم نگاه کنیم میبینیم که درشهروروستاملاک ومعیارهایکی بوده. یعنی همان فاصله ای که کاندیداهادرشهرباهم داشتددرروستا هم به همان گونه بود.اما گردانندگان ان همایش وسخنران چنان وانمود میکردند که تمام بدبختیهای روستاییان ازنمایندگان شهری است واتحادانها میتواندپایان بخش همه معضلات باشد.انهاباتوجه به شرایط کشور موج سواری کردندوانتخابات شوراهاونمایندگی مجلس ششم رابه نفع خودتمام کردند.این درحالی بود که اقایا ن برای رسیدن به اهداف خودبه هروسیله ای دست زدند.همین اقایان که فریادشان برای ردصلاحیت گوش فلک را کر کرده است،وقتی یک روستایی رابا نفوذ وسدراه خوددیدندازانجاکه بخشداری ودیگردولتمردان دوم خردادی را همراه داشتنداورا که  سالهای سال درشوراهای مختلف به صورت افتخاری کارهای عمرانی،بهداشتی،فرهنگی واجتماعی انجام داده بودراردصلاحیت کردند.جرم اورا هم همکاری با گروهکهاعنوان کرده بودند!!!مرحوم زارعی خیلی تلاش نمود که این مشکل رادر محل حل کندامانتوانست.دراستان هم که کاری ازپیش نبرد .چون همه دوم خردادی ومخالف اوبودند.ایشان میگفت موضوع رابه وزیر گفتم ولی بازهم بجایی نرسیدم.اطرافیان به او میگفتنداین چه بود که انتخاب کردی؟میگفت وقتی اوراانتخاب کردم استقلالی بودحالاپرسپولیسی شده.یک روحانی محترم میگفت به یکی از فرمانداران خوزستان که دوست من بود گفتم این فلانی رامن سالهااست میشناسم  تحقیق کنید ببینید چرااوراردصلاحیت کرده اند.میگفت فرماندار فرداشب بامن تماس گرفت وگفت این اقا که راست است.!؟این است منطق کسانی که به نام اصلاحات حکومت میکردند.متاسفانه اینهابا هیاهوهای سیاسی فرصت تحقیق وتشخیص عملکردهاراازمردم میگیرندوگرنه رفتارانها باکسانی که درعقب ماندگیهاواختلافات نقش داشته اندمتفاوت خواهدبود.برای نمونه درهشت سال مجلس چهارم وپنجم(مرحوم زارعی)دریک منطقه(منصوریه) بیش ازپنج دوردیگرو50سال حکومت پهلوی مراکز فرهنگی ساخته شده است.دران 50سال فقط یک دبستان ابتدایی ساخته بودند.دوره حاج زینلی هم یک مدرسه ابتدایی ویک راهنمایی ساختند8سال اقای شجاعپوریان   هم که یک خشت روی خشت نگذاشتند.دودوره حاج عابدی هم که جنگ بود.امادران8سال یک مدرسه ابتدایی ،یک دبیرستان دخترانه بزرگ که راهنمایی دخترانه هم دران مشغول به تحصیل هستند.یک کتابخانه واموزشگاه فنی وحرفه ای ساخته شد.تحقیقادردیگرمناطق روستایی هم پیشرفت به همین ترتیب بوده.حال سؤال این است که چه کسی بیشتر به روستاییان خدمت نموده است؟

...

 

نوشته ی ایرجعلی بهمن پور در ساعت ٢:٢۸ ‎ق.ظ در ۱۳۸٧/٩/۱۱
    پیام های دیگران( 0)   لینک

 

,


ادامه مطلب ...