بیش ازبیست سال است که مردم محروم منصوریه به دلیل افزایش جمعیت وناکارآمدی قوانین روستایی دربرآورده کردن نیازهای امنیتی،اجتماعی ،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وخدماتی باتمام وجوددرتامین شرایط لازم برای ارتقاءمنصوریه درتقسیمات کشوری به شهرازخودگذشتگی نشان داده اندتاعلاوه برنصاب جمعیتی دیگرشاخصهاومعیارهای لازم رانیزبه اثبات برسانند.این خواسته به حق مردم منصوریه ازطرق مختلف به اطلاع مسئولین محلی گرفته تامدیران عالی رتبه نظام رسیده ودرآخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی درخواست اصلی مردم ازکاندیداهاهمبن موضوع بود.طی یکسال گذشته مردم منصوریه علی رغم مشکلات فراوان ازنماینده شهرمان که درمنصوریه بیش از70درصدآراءراکسب کردودردیدارهای خوداین خواسته رابه حق وعملی میدانست همین بود.حاج آقا موحدقبل ازتشکیل دولت دهم درنشستی باشوراوفعالان عمرانی منصوریه گزارشی ازملاقات خودبا وزیر کشور(آقای محصولی)ومعاونین وی درهمین رابطه وپیشرفتهای حاصله توضیحاتی ارائه نمودند.ازاینرونماینده شهرمان دردیداراخیرهنگام تعطیلات مجلس وسرکشی ازمنطقه درپاسخ به سئوال بنده اظهارداشت:هفته گذشته دررابطه باموضوع شهریت منصوریه بامعاون وزیرکشورجلسه خوبی داشتیم .پرونده مدارکی کم داشت که قرار است اعضای شورا تهیه نمایندودرهفته بعدتحویل گردد.حاج آقا موحددرپایان اظهارامیدواری کردکه به لطف خدابزودی آرزوی دیرینه مردم شریف منصوریه برآورده شود.