زردآلومیوه غالب باغات منصوریه دارای طعم،رنگ وزیبایی خاص ومنحصربه فردی است .درحومه وبخشهای بهبهان تنها بخشی که از قدیم الایام  به بغداری اهمیت ویژه ای میدهند مردم صبوروسخت کوش منصوریه هستند.باغات منصوریه ازدرختان متنوعی ،مانند :به ترتیب اولویت زردآلو،انگور،نخل،انجیر،انار،توت،به و....تشکیل شده اند.اما میوه غالب وارزشمندآن زردآلواست.این درخت پس ازکاشت سه ساله ثمرمیدهدوبرداشت آن به وسیله  همه اعضای خانواده صورت میگیرد.