منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

ماجرای وقف اراضی منصوریه
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢٢  کلمات کلیدی:

 

زردآلوی منحصربه فردمنصوریه اولین میوه ای که اردیبهشت ماه به بازارمآید

 ماجرای وقف املاک منصوریه موضوعی است که بیش از 30 سال است ذهن مرابه خودمشغول کرده.درحدود15 سالی که به صورت افتخاری درمنصوریه خدمت مینمودم بارها به فکر حل این موضوع هم افتادم.اما آنروزها اولویت آب آشامیدنی،کمبودفضای آموزشی خصوصا دبیرستان دخترانه،بهداشت و....بود.البته ازمسئله اوقاف هم غافل نبودیم.تاجایی که به وسیله برادرعزیزم جناب دکتروکیلی بارئیس وقت حج واوقاف کشورارتباط برقرارکردیم وایشان برای رفع مشکل قول همکاری دادند.ازاینروجلسه ای درحضوردکتربا ریش سفیدان جهت اعزام چندنفربه تهران تشکیل دادیم که نیمه کاره رهاشد.البته سنت حسنه وقف اگربراساس تعالیم عالیه اسلامی باشدواهداف واقف خداپسندانه وجاری باشدکه رعایت مفادآن بایدنصب العین همه درتمام اعصارباشد.اما اگرمثل آنکه بیش از صدسال است درمنصوریه به نام امام حسین(ع)وبه کام دیگران است ومانع توسعه ورونق اقتصادی منطقه گرددبایدبااستعانت ازمحضرعلمای اعلام ودولت خدمت گذاربابازنگری ازاصل وقف نامه وواقف آن که ازطرف دولت والی بوده درصورتیکه طبق شرایط وقف به نقل ا زسایت مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان اموراقتصادی ودارایی استان خوزستان واقف بایدمالک موقوفه باشدوایشان حق وقف نمودن ملک مردم رانداشته.ماوقتی به شخصیت واقفان درتاریخ نگاه میکنیم افرادزیاری را میبینیم که خالصانه اموال خودراوقف کرده اند.درراس آنها حضرت علی (ع)است که چاه های حفرشده به دست خودوباغاتش راوقف نموده که هنوز مورداستفاده عموم قرار میگیرند.بنده انشاءالله درادامه مطلب بااستفاده ازمتن وقف نامه واینکه اصلا این دانگ وقفی طی سندی یک دانگی به مردم منصوریه فروخته شده ومبلغ آنرا اداره اوقاف دریافت نموده وپس ازتغییر قانون هم هرگز آنرا برگشت نداده بیشتر توضیح خواهم داد.


 
عذرخواهی
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢٠  کلمات کلیدی:
ایرجعلی بهمن پور آبشارزیبای منصوریه که هم اکنون به مکانی متروکه تبدیل شده.خدمت همه همشهریانم درمنصوریه خصوصأجناب آقای مهندس فرزادخلفی وخانم مهندس زهراخرمیان ودیگردوستانی که خودرا معرفی ننموده اندو با پیامهای زیبا وامیدوارکننده خودمرا مورد لطف قرارداده اند،خاضعانه سلام عرض میکنم وازاینکه دیرمتوجه پیامهایتان شدم عذرخواهی مینمایم.عزیزانم درمورد منصوریه ،ناکامیها،موفقیتهاوظرفیتهای بالقوه اش یک سینه سخن دارم.چشم ازاین به بعدبیشتر خواهم نوشت.سعی میکنم دراسرع وقت درموردماجرای وقف منصوریه بیشتر اطلاع رسانی کنم چراکه دیدم زهرا خانم درپیامی برای یک سایت که یکجانبه به نفع واقف مطلب نوشته بودکه ازاین موضوع اطلاع چندانی نداشته است.شما حق دارید قصور ازامثال مااست.