منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

منصوریه کی شهرمیشود.
ساعت ۳:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳  کلمات کلیدی:

آبشارزیبای منصوریه که بابی توجهی مردم ومسؤلین به متروکه ای زشت تبدیل شده.

دررابطه بامرمت این اثرزیبای تاریخی بابرادرمان آقای نقی زاده رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان صحبتی داشتم که ایشان قول دادندبودجه ای برای آن درنظربگیرند.

اایرجعلی بهمن پورازآنجاکه درهرفرصتی آقای فرماندارراببینم سؤالم دررابطه با منصوریه  است.برادرمان آقای توفیقی هروقت مرا می بیند پیش دستی میکندوبحث منصوریه را میکشد.چندروز پیش ایشان درملاقاتی که داشتیم قبل ازهرچیزگفتند:گفتندقصددارندوسط وسط جاده را بلواربزنند.به باغداران کنارجاده هم که قسمتی ازباغشان جهت تعریض جاده گرفته میشود خسارت پرداخت کنند. نامه شهرشدن منصوریه وتشان هم به استانداری آمده.و.....من هم ازایشان تشکرکردم وگفتم باتوجه به اینکه کوچه های زیادی دردوطرف جاده برای ورودبه باغات وجودداردبایدبه فکرسرعت ماشینها وخطرات احتمالی هم باشید .اما اگرجاده پیشنهادی بنده (درجای نهرمتروکه منتهی به جاده سیمان)درست میشدواین جاده هم برای ماشین آلات سبک ودسترسی به باغات حفظ مگردیدخطرات کمتر بود. ایشان با تایید حرف بنده گفتندمنصوریه وقتی شهرشودبه یک جاده دیگرهم نیاز دارد آنوقت آنرا احداث میکنیم.

خبردیگر این که قراراست فردا رئیس شورای منصوریه جهت پیگیری وسرعت بخشیدن به شهرشدن منصوریه به تهران بروندتابا هماهنگی نماینده شهرموضوع رادنبال نمایند.