حدود14 ماه پیش مطلبی درباره وقف منصوریه به قلم آقای سیدساسان منصوری طباطبایی باعنوان محقق وپزوهشگرتاریخ دریکی ازوبسایتها منتشرشد،که بیشتربه یک شوخی تاریخی شبیه بودتاشرح یک وقف نامه.بنده چون وقفنامه منصوریه رادراداره اوقاف بهبهان سال 65دیده بودم وازبرگهای خوانا وقابل مطالعه آن هم یک نسخه دراختیارداشتم ،وقتی آن راباادعانامه آقا سیدتطبیق دادم متوجه شدم که موردادعای ایشان یک وصیتنامه شخصی  است. وهیچ وجه مشترکی باهم ندارند.چراکه وقف رادرراه خدابرای انجام یک کارخیرمینویسند.نه تقسیم داراییهای یک شهربین اهل وعیال.!!به هرصورت مضمون آن مطلب ادعای میراث خواهی نگارنده رامیرساند.اما چون این آقا خودرایک محقق وپزوهشگرمعرفی نموده بود،بنده نخواستم مضحک بودن این ادعاراتحلیل کنم.چراکه اوراحداقل همشهری خودم میدانستم ومعتقدم اینگونه تفکرات خوب وبدشان به تاریخ پیوسته .اما متاسفانه همانگونه که درمطلبشان مشهوداست .وی همواره ازتاریخ عقبند.چراکه بعداز 14 ماه حالا 14 پیام غرق درتوهمات قرون گذشته باادبیاتی متعلق به نخوت همان دوران سودای بازگشت تاریخ رادرسرمیپروراند.امابنده که به موضوع وقف پرداختم به این دلیل بود که شک ندارم که مردم منصوریه برکت زندگی خودراازنام مبارک امام حسین (ع)میدانند.ودرطول سال باتمام وجودسعی درادای این دین دارند.حالا هرکس آنراوقف کرده باشد.لذادرهمین راستامردم منصوریه سال گذشته نامه ای به مسئولین محترم شهرمان نوشتندودرخواست نمودندکه تدبیری اندیشیده شودکه سهم امام حسین (ع)اززمینهای منصوریه رادریک نقطه معین بپردازندتابهتربشودآنرا مدیریت کردودرراه امام حسین (ع)هزینه نمود.مردم منصوریه تاکنون باهمین نیت درساخت مساجدبزرگ،کمک به بازسازی امامزاده امیرمحمد.اهداءزمین به آموزشگاههای مختلف و....درراه امام حسین کمک مینمایندوسهم اوقاف راهم به آن اداره میپردازند.این درحالی است که این دانگ اوقاف رارزیم طاغوت به مردم منصوریه فروخت وبعدازاینکه آن قانون لغوشددولت هنوزپول مردم رامستردننموده است.شمابفرماییدبه قول خودتان آن چند قرنی که این املاک راتحت سلطه خودداشتیدوازگرده رعیت بیگاری میکشیدیدکدام کارخیرراانجام دادید.؟

ادامه مطلب رابازدیدفرمایید.


ادامه مطلب ...