منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

وصیت پدربه پسر
ساعت ٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٢  کلمات کلیدی:


 وصیت زرتشت پیامبر به پسرش 
 


-آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده، رنج و اندوه مبر.
-قبل از جواب دادن فکر کن.
-نه به راست و نه به دروغ قسم مخور.
-به ضرر و دشمنی کسی راضی مشو.
-تا حدی که می‌توانی، از مال خود داد و دهش نما.
-کسی را فریب مده تا دردمند نشوی.
-فرمان خوب بده تا بهره خوب یابی.
-بی‌گناه باش تا بیم نداشته باشی.
-سپاس‌دار باش تا لایق نیکی باشی.
-با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی.
-راستگو باش تا استقامت داشته باشی.
- متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی.


 
سابقه شرکتهای هرمی
ساعت ٤:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٠  کلمات کلیدی:

باتشکرازیکی ازدوستان متعهدهمشهری که جهت آگاهی جوانان عزیزمنصوریه ای ازعملکردشرکتهای هرمی مطلبی درخواست فرموده بودند،نکاتی راتقدیم میدارم.

نخستین بارحدود90سال پیش یک مهاجرایتالیایی به نام کارلوپونزی این تجارت کثیف رابنیان گذاری نمودوسرمایه هنگفتی به دست آورد.ولی درسال1949 میلادی توسط یک روزنامه رازاوافشاشدوبه زندان افتادتااینکه دربرزیل درگذشت.اما رکوردداراین نوع کلاه برداری فردی است به نام برناردمادوف آمریکایی که توانست 50 میلیارددلارازاین راه به دست بیاورد.ولی اوهم به جرم کلاه برداریهایش به 150 سال زندان یعنی تاآخرعمرش محکوم شد.

دواصل مهم درانجام ابن کارنقش دارند.دروغگویی وسوءاستفاده ازساده لوحی مشتریان.معمولا کسانی که میخواهندره صدساله رایکشبه بپیمایندبیشتردردام این شیادان می افتند.طراحان این پدیده شوم ازراههای مختلف واردمیشوند.12مرحله دارندکه طعمه های خودراازآن عبورمیدهندتاباورکنندکه ازاین راه میتوانندآنهاراخوشبخت کنند.اما درنهایت فقطچندنفری که درراس هستندبه اهداف سودجویانه خودمیرسندوبقیه سرمایه خودراازدست میدهند.برای مثال ابتداازهرنفریک میلیون تومان پول میگیرندومقداری جنسهای آرایشی و....دراختیارآنهاقرارمیدهندتابازاریابی کنندوبرای خودزیرمجموعه دست وپانمایند.اینگونه افرادبیشترفامیل وآشنایان خودرابه این کارفریبنده ترغیب میکنند.جالب اینجاست که این نوع فعالیت درتمام دنیاممنوع است وبرای این شرکتهامجازات سنگین دربردارد.

دررابطه بافعالیت این شرکتهادرمنصوریه بنده هم خبرهایی شنیده ام.گویا یکی ازاهالی ازاقوام ودوستان نزدیک خودمبالغی راگرفته که ماهانه به آنها بهره بدهدولی ازعهده این کاربرنیامده وظاهرآبه فکرجبران خسارات است.به عناوین دیگری هم شنیده ام که امیدوارم دروغ باشد.

جوانان عزیزباتوجه به ظرفتهای بالای صنعتی،کشاورزی،دامپروری و.....درمنصوریه میتوانندباتشکیل تعاونیهای مختلف ازتسهیلات دولتی استفاده نمایندوهرگزفریب این افرادسودجودباافکارراحت طلبانه رانخورند.