منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

گشتی درکوچه باغهای منصوریه
ساعت ۳:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/۱٩  کلمات کلیدی:

بهشت گمشده اینجااست ایدوست ............اگراهل دل وگشت وگذاری

غروب 18 تیروقتی پس از 12 ساعت کارفشرده آنهم درروزجمعه خیلی خسته ازکارخانه برمیگشتم ناخودآگاه روانه باغ درمنصوریه شدم.وقتی رسیدم بلا فاصله باآب خنک کانال گردوغباروخستگی راازجسم روح خودزدودم وواردکوچه باغی شدم که خاطرات شیرین تمام عمرم رابرایم تداعی میکند.کوچه باغهایی که شایدتعدادکمی ازمردم شهرمان ازآن خبرداشته باشند.کوچه باغهایی که طراوت وشادابی آن درایرن کم نظیر است.کوچه باغهایی که درکمال زیبایی درانزوابسرمیبرند.براستی مردم باصفای شهرمان که عاشق طبیعتندوتفریح آخر هفته شان تحت هرشرایطی برقرارخواهد بودچرا منصوریه رافراموش کرده اند.؟مردم منصوریه چرابرای جذب گردشگران خوش ذوق بهبهانی سرمایه گذاری واعتمادسازی نمیکنند؟تاسیس پارک عمومی دردل این باغهای زیبا که از اول فروردین بابه دست آمدن شاه توت تاآخر پاییزبه ترتیب زردآلو،سیب،انگور،انجیر،به،انار،آلوچه.شفت آلوو...برای پذیرایی ازمیهمانان خود آمادگی داردمیتواندضمن فراهم آوردن اوقاتی خوش برای همشهریان جوانان زیادی رانیزمشغول نماید.هواکه تاریک شدبابدرقه چهچهه قناریهای وحشی آن فضای دلنشین رارهاوروانه کنج خانه با هوای مصنوعی شدم که هزاران اماواگراز کاستیهای شهرم به استقبالم آمدند.