شب گذشته 26/8/89 براثرسهل انگاری درمنصوریه ،مراسم عروسی به عزاتبدیل شد.

قربانی حادثه یک نوجوان ازمهمانان مراسم بودکه به اتفاق خانواده ازدزفول به منصوریه دعوت شده بودند.

ابتداضمن ابرازهمدردی بااین خانواده محترم ومیزبان بزرگوارشان،مصیبت جان سوزوارده راتسلیت عرض نموده وازخداوندمتعال برای آن نوجوان طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبرمسئلت دارم.

طی صدسال گذشته پنج نفردرمنصوریه به وسیله  سلاحهای غیرمجازجان خودراازدست داده اند.ازاین 5نفر3 نفردریکسال گذشته !!!!!!!!!!؟یک نفرسال57ویک نفرهم قبل آن.ازاین 5اتفاق دونفربراثرسهل انگاری ،یک نفردرنزاع خانوادگی ودو نفرهم درنزاع فامیلی قربانی ندانم کاری ....شده اند.

 ادامه مطلب راملاحظه فرمایید.

 

ادامه مطلب ...