منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

قربانی ...؟
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۸  کلمات کلیدی: قرباتی ، سلاح ، بهمن پور ، منصوریه-احمدی نژاد-رفسنجانی-خاتمی-میرحسین-مشایی-ای

شب گذشته 26/8/89 براثرسهل انگاری درمنصوریه ،مراسم عروسی به عزاتبدیل شد.

قربانی حادثه یک نوجوان ازمهمانان مراسم بودکه به اتفاق خانواده ازدزفول به منصوریه دعوت شده بودند.

ابتداضمن ابرازهمدردی بااین خانواده محترم ومیزبان بزرگوارشان،مصیبت جان سوزوارده راتسلیت عرض نموده وازخداوندمتعال برای آن نوجوان طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبرمسئلت دارم.

طی صدسال گذشته پنج نفردرمنصوریه به وسیله  سلاحهای غیرمجازجان خودراازدست داده اند.ازاین 5نفر3 نفردریکسال گذشته !!!!!!!!!!؟یک نفرسال57ویک نفرهم قبل آن.ازاین 5اتفاق دونفربراثرسهل انگاری ،یک نفردرنزاع خانوادگی ودو نفرهم درنزاع فامیلی قربانی ندانم کاری ....شده اند.

 ادامه مطلب راملاحظه فرمایید.