مدیریت زمان؛ هسته اصلی مدیریتِ زندگی 
 

 اولویت‌بندی، اولین گام اصلی در جهت مدیریت زمان و مدیریت زمان، هسته اصلی مدیریت زندگی است.
بیست تکنیک‌ کاربردی مدیریت زمان برای مدیران بیان شده تا راهگشای مقوله کمبود وقت مدیران و استرس ناشی از آن باشد.
1) اولویت کارها را مشخص کنید؛ با اولویت‌بندی درست کارها آنها را به ترتیب فهرست کنید و برای انجام آنها اقدام نمایید. اولویت بندی، اولین گام اصلی در جهت مدیریت زمان است.
ادامه مطلب راکلیک فرمایید


ادامه مطلب ...