سامان پرهیخته نوجوانی فرهیخته ازمنصوریه بهبهان ،باشاستگی مقام دوم المپیک فیزیک کشور،راه یابی به مرحله دوم آزمون المپیادفیزیک (انتخاب جهانی اتریش )رابرای زادگاه خود،شهروکشورش به ارمغان آورد.

وقتی خانواده زحمتکش ومتعهداین جوان افتخارآفرین مدارک ایشان راجهت انتشاردرسایت منصوریه وآتیه بهبهان دراختیارم گذاشتند،باکمال تعجب دیدمازسازمان ملی المپیادایرانیان،دانشگاه اصفهان،نیروگاه اتمی بوشهرلوح تقدیردارد.امامسئولین محترم شهرمان به غیرازدبیرستان شهیدبهشتی وشهیدبخردیان گویا هیچ کسی خبردارنشده که :یکی ازفرزندان تلاشگراین شهرچه افتخاربزرگی آفریده.این جوان هم اینک درابتدای راه است وبرای دست یابی به قله های رفیع علمی که افتخارش دروحله اول متوجه خاستگاهش میباشد،به پشتیبانی معنوی دست اندرکاران شهرمان نیازجدی دارد.

ادمه مطلب باتصاویرلوح تقدیرها رادرادامه مطلب ملاحظه فرمایید.


ادامه مطلب ...