20 نکته جالب وعجیب ولی واقعی در دنیا


20 نکته جالب وعجیب ولی واقعی در دنیا

به طور میانگین مردم از عنکبوت بیشتر می ترسند تا از مرگ.

2- حلزون می تواند سه سال بخوابد.
3- اگر جمعیت چین در یک صف مقابل شما راه بروند، این صف به خاطر سرعت تولید مثل هیچ وقت تمام نخواهد شد.


ادامه مطلب ...