مدتها بودبامرورمطالب روزنامه ها،خبرگزاریهای کشوری وپایگاههای مجازی بهبهان دراینترنت ، توفیق  مطالعه نشریات بازاری شهرمان نصیبم نشده ودلتنگ جمال زیبایشان شده بودم !تااینکه بادیدن تصادفی ،ویژه نامه شرتو غبارفراق کناررفت ووصال حاصل شد.وقتی از(ب)بسم الله تا(ت) تمام ویژیه نامه رامطاله نمودم ،تازه متوجه شدم ،که برادرهنرمندمان آقای قره غانی ازفضای مجازی بهبهان همان اندازه بی خبرندکه بنده ازرسانه های مکتوب محلی.

 چراکه اگرسری به وبلاگ منصوریه میزدندمیدیدندکه پیشنهادایشان درسال74!!!پس ازشانه خالی کردن تمام مسئولین ازرفع مشکلات بهداشتی آن زمان .شورای بهداشتی منصوریه اقدام به تاسیس شهرداری خودگردان نمودوهزینه آنراهم مردم میپرداختند.!!

 رسالت مطبوعات آگاهی بخشی وفرهنگسازی است.


ادامه مطلب ...