محمد بهمن پوربه نقل ازیکی ازاعضای هیئت امنای مسجد امام جفرصادق (ع) فرماندارشهرمان (حاج آقا باذلی)طی چندروزگذشته دوبارازمنصوریه بازدید به عمل آورده وضمن کسب اطلاعات میدانی پس ازحضوردرمسجد امام جعفرصادق (ع)وادای نمازمغرب وعشاباجمعی ازاهالی واعضای هیت امنا مسجد،دهیار منصوریه و...دررابطه با مشکلات منصوریه تبادل نظرنمودند.دراین نشست صمیمی شهریت منصوریه که میتواندحلال همه مشکلات باشدمورد توجه قرار گرفته که فرماندارشهرمان باتوجه به ظرفیتهای منصوریه تحقق آنراحق مردم منصوریه عنوان نموده اند.

تکمیلی درادامه  مطلب


ادامه مطلب ...