انگورسرخو.نوروزی.کیکوویسی.

 

کوهی.محمودی.نایلونی.گردلو.

 

کشمشی وعسکری.ازانواع انگورهای سرخ وسفیدی هستندکه درباغات منصوریه وجوددارند.انگورسرخوکه ملاحظه میشودونوروزی تقریبا 20 روزقبل ازبقیه به ثمرمیرسند.

 

فرایند زندگی مردم منصوریه درفصل تابستان ،تاگذشته ای نه چندان دور

طبیعت منصوریه درچهارفصل سال زیباییهای خاص خودرادارد.اما ازآنجاکه فصل تابستان ،خصوصأماه آخرتابستان وماه اول پاییز،به دلیل پایه ریزی وآغاززندگیهای مشترک جوانان ،باآن جشنهای پرشکوه سنتی ،ازبه یادماندنی ترین وخاطره انگیزترین روزهای عمرهرشهروندمنصوریه ای بود.شایدخواننده محترم این سطورباورنکند.ولی این یک حقیقتی است که وصف کامل خاطرات آن ایام برای ساکنین منصوریه غیرممکن است.اصلاوصف ناپذیراست. 

باروبه پایان رسیدن ثمردرختان انگور،اوقات فراغت مردم منصوریه شروع وفصل شیرین زندگی درمنصوریه آغاز میگردید.مردم یکی دوماهی درشادی کامل به سرمیبردند.کم کم خواندن سرودهای زیبا به بهانه های مختلف آغاز میشد.خانواده هایی که قراربودعروس به خانه بیاورند،باآوردن ...


ادامه مطلب ...