مهندس باذلی محبوب فرمانداربهبهان به اتفاق مدیرکل اوقاف استان خوزستان درمنصوریه.

حضورآقای فرمانداروهیئت همراه به منظوررایزنی جهت حل وفصل موضوع اوقاف منصوریه صورت گرفته ولی مردم دیگرمشکلات خودازجمله نامناسب بودن کیفیت آب آشامیدنی منصوریه رانیزباوی درمیان گذاشته اندکه خوشبختانه آقای فرمانداربرحل مشکل آب تاعیدنوروزتاکیدنموده اند.

یک دانگ ملک منصوریه براساس اسنادموجودتوسط یکی ازکلانتران درداوارگذشته وقف گردیده !!!خوانین وقت گویا ما ههای محرم به نیت این یک دانگ وقف یک دهه مراسم روضه خوانی وپذیرایی باچای درمنازل خودبر گزارمینمودند.بعدازاجرای قانون تقسیم اراضی مردم منصوریه به احترام نام امام حسین (ع)که براین یک دانگ وقف گذاشته بودند،علاوه بربرگزاری مراسم روضه خوانی دردهه اول ماه محرم ودهه آخرماه صفردرمسجد،دههامراسم جداگانه درمنازل خودنیزدرهمین دودهه برپا میکردند. 

ادامه مطلب را ملاحظه فرمایید


ادامه مطلب ...