منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

بیکاران وفرادکم درآمد...
ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٦  کلمات کلیدی:

بیکاران وافرادکم درآمدمیتوانندجهت اشتغال خانگی ازتسهیلاتی که فرمانداری بهبهان درنظرگرفته استفاده نمایند.

حاج قاسم احمدپورمشاورفرماندارشهرمان دراین ارتباط گفت:مهندس باذلی محبوب(فرمانداربهبهان) باتلاش فراوان توانستندمبلغ 000/000/000/3تومان اعتبارجهت کمک به رفع مشکلات ناتشی ازبیکاری ازاستان کسب نمایند.وی درزمینه  نحوه استفاده ومبلغ پرداختی به هرنفرگفت:این مبلغ جهت تسهیل ورفاه حال همشهریان دراختیاراداره کار،اداره بهزیستی،کمیته امدادوبنیادشهیدقرارگرفته که همشهریان متقاضی میتوانندبه این نهادها مراجعه نمایندوبنابه توان ،تخصص برای برپایی کارگاهی خانگی ازجمله مشاغل سنتی وخیاطی وکارهایی که اشتغالزا ومثمرثمرباشندحداقل 000/000/5میلیون تومان دریافت نمایند.وی افزود:چنانچه کسی کارگاهی مدنظرداشته باشدکه به غیرازخود ،افراددیگری رانیزبکاربگیردمیتواندمتناسب با تعداافرادتسهیلات بیشری دریافت نماید

 جوانان عزیزاگربه صورت گروهی اقدام نمایندمیتوانندتسهیلات بیشتری دریافت نمایند.

ازاین تسهیلات خانمهای خانه دارهممیتواننداستفاده نمایند.