منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

نشستی صمیمی با معاون فرماندار بهبهان
ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٤  کلمات کلیدی:

اشتغال جوانان منصوریه ،نگرانی مشترک

وقتی قرارشدبااستادقیصری (معاون محترم فرماندارشهرمان)دیداری داشته باشم ،نمی دانستم  موضوع دیدارچه خواهدبود.اماطبق معمول درباره مشکلات جاری منصوریه نکاتی رایادداشت نمودم که بااستفاده ازفرصت مطرح نمایم.

مواردمهم:

1- اشتغال جوانان2- علت توقف تعریض جاده منصوریه3- شهریت منصوریه4- ناسالم بودن آبآشامیدنی منصوریه وتعرفه آب شهری5- کندی درکارعمران وآبادی6- پرشدن زه کشهاوخشک شدن باغهای اطراف و....

آقای قیصری قبل ازورودبه بحث مدنظر،کمی فی سابق به سراغ کارهای دردست اقدام رفت جالب این بودکه قبل ازطرح سئوالات بنده، ایشان به چندموردآن ،ازجمله اشتغال ،تعریض جاده وآب آشامیدنی پاسخ داد.