ببا زباله مردمه خه!!!؟

این جمله فریادیک شهروندمنصوریه ای است که پشت تلفن به گوش رسیدوگویای حقایق ودرددلهای بی شماری بود.اومیگفت کوچه وخیابانها به علت عدم دفع زباله انباشته شده به زباله های خانگی وحیوانی.این وضعیت البته مسبوق به سابقه است.تااوایل دهه هفتادکه هنوزهیچ سیستم دفع زباله ای درمنصوریه نبود،سالی یکی دوبارازطرف شهرداری ویاکارخانه سیمان زباله های انباشته شده دفع میشد.درآن سالهاباتشکیل شورای بهداشتی بارای مستقیم مردم وخودداری مسئولین شهری بهبهان ازدراختیارگذاشتن امکانات برای دفع زباله شوراتصمیم گرفت مستقلاباهمیاری مردم شهرداری خودگرداری راه اندازی نماید.وهمین کارراهم بااستقبال جمع زیادی ازمردم انجام داد.تااینکه استاندارخوزستان به بهبهان آمدند.مابارایزنی بافرماندارموفق شدیم استانداررابه منصوریه بیاوریم.مهندس مقیمی وقتی بااستقبالی پرشورواردمنصوریه شدواقدامات عمرانی وخدماتی انجان شده رادید،گفت:


ادامه مطلب ...