منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

تشکیل جلسه کارگروه کشاورزی درفرمانداری بهبهان
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٦  کلمات کلیدی: کارگروه ، ایجادفرصت شغلی ، کشاورزی ، تولیدی

کارگروه کشاورزی ازابتکارعملهای مهندس باذلی محبوب

درشهرستان بهبهان

این کارگروه به ریاست آقای حاج قاسم احمدپورمشاورفرماندارشهرمان متشکل ازمهندسان باتجربه ،روسای ادارات مربوطه وخبرگان درامرکشاورزی ودامپری تشکیل شده که بنده هم افتخارحضوردرکنارایشان رادارم.شرح وظایف کارگروه شناسایی آسیبها،ابتکارعمل درمعرفی فرصتهای شغلی دراین زمینه وارائه راهکاربرای استفاده ازامکانات موجودمیباشد.دراین جلسه که به ریاست حاج احمدپرتشکیل گردیدبه ترتیب

رئیس اداره خدمات کشاورزی،رئیس اداره منابع طبیعی،رئیس بانک کشاورزی ودیگراعضادیدگاههاومشکلات موجوددرصنعت کشاورزی ودامپروری وراههای برون رفت از این وضعیت وایجاد2500شغل درصنعت کشاورزی رامطرح نمودند.بنده هم به نوبه خودم ازبیتفاوتی نسبت به خشک شدن باغات وبالا آمدن مجددآبهای زیرسطحی وبیکاری بیشاز500 جوان درمنصوریه وامکان بکارگیری آنهادرتاسیس صنایع تبدیلی،مرغداری،دامداری،وزنبورداری که منصوریه مستعدترین نقطه درمنطقه وحتی کشوردراین امرمیباشدرامطرح نمودموپیشنهادبنده نیز برای کل شهرستان اطلاعرسانی وآموزش جوانان دررابطه بافرصتهای باالقوه  شغلی درمنطقه بود.