خوزستان تابلوی تمام نمای محرومیت در قاب استعداد

سحرم   دولت  بیدار  به  بالین   آمد----گفت برخیزکه آن خسرو شیرین آمد

مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای---که زصحرای ختن آهوی مشکین آمد

بلاخره پس ازسالهاچشم انتظاری امروز26/10/1391درساعت 19دوست وبرادر عزیزم آقای مهندس اسماعیلی سرپرست روزنامه ندای بهبهان خبرشهرشدن منصوریه ودوخبرخوب دیگررابه حقیراطلاع دادندکه ازفرط خوشحالی فقط خبرشهرشدن منصوریه به یادم ماند.چنددقیقه ای نگذشته بودکه برادر خوبم جناب آقای رسول رضایی رئیس دفترنماینده محترم بهبهان دربخش روستایی آن خبرراتکمیل نموده و به نقل ازنماینده پرتلاش ومحبوب شهرمان حاج آقا شریعتی گفتند:

بنده ضمن تشکراززحمات دلسوزانه نماینده وفادارشهرمان مهندس حاج محمدباقرشریعتی که طی 7 ماه گذشته تاحصول نتیجه ازهیچ تلاشی دراین راه دریغ ننمودندوفرماندارپرتلاشمان مهندس باذلی محبوب وهمکاران ایشان ،آقای مهندس توفیقی ،اعضای محترم شوراهای ادوار ودهیارمحترم منصوریه ،وظیفه خودم میدانم ازبنیان گذاراین عمل خیردرسال 71 ، زنده یاددکترحاج لطف الله زارعی قنواتی نماینده محبوب شهرمان درمجلس چهارم وپنجم شورای اسلامی هم یادی نموده وبرای آمرزش روح آن عزیزازخداوندمتعال طلب آمرزش بنایم.همچنین ازحاج آقاموحدنماینده بهبهان درمجلس ...