آیااین بهترین راه توضیع برنج دولتی است!!! ؟

وقتی نوسانات بازارارز،تحریم ها،اختلافات سیاسی وسوءاستفاده عده ای ازبازاریان فرصت طلب ،باعث گرانی اجناس ،مخصوصا مایحتاج روزمره مردم میشود،دولتمردان سراسیمه به فکرچاره می افتند.نمونه بارز آن کمبودگوشت مرغ بودکه قیمت آن سیرصعودی پیداکردودولت برای کنترل آن بی حساب وکتاب مرغ واردبازارنمودتااینکه قیمت ازآن افزایشی که پیداکرده بودبیشترنشود.دراین میان عده زیادی به سودهای کلان رسیدند.آنهاکه : 

آیا این انصاف است که مااین همه زن که سالمند ،باردار،بچه دارو....راساعتها درصف نگه داریم برای یک گونی برنج؟واقعا پشت پرده این سرگردانی مردم صبورومتدین چه جریانی درکاراست؟


ادامه مطلب ...