465465132100.jpg

صفاری‌نیا، مجید - دکتر مجید صفاری نیا، رئیس انجمن روان شناسی اجتماعی ایران شادی را یک حالت هیجانی می داند :' شادی یک نوع نشاط درونی است که با رضایتمندی فرد در ارتباط است.

این شادی تحقق بیرونی هم دارد." وی انگیزه را علامت درونی شادی و علامت بیرونی آن را هم ظاهر شدن شادی به صورت خنده وهیجان می داند و "به "خبر"می گوید:"


ادامه مطلب ...