منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

سال1391،درتاریخ منصوریه جاودانه شد.
ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٩  کلمات کلیدی:
 

بی تردید سال 1391درتاریخ منصوریه جاودانه خواهدشد.

ارتقاء جایگاه روستای منصوریه به شهردرتاریخ 26/10/1391نقطه عطفی درتاریخ پرفرازونشیب منصوریه است .که قطعأبه عنوان افتخاری بزرگ  برای این نسل به ثبت خواهدرسید.البته افتخاراصلی متعلق به اجدادمااست که بامقاومت دربرابر حاکمان جورچنین ملک ومیراث ارزشمندی برای مابجا گذاشتندکه امروزقابلیت توسعه داشته باشد.اما ازآنجاکه دررابطه با تاثیرات این رخدادبزرگ برزندگی مردم  وچگونگی روندتغییرات سئوالات زیادی درذهن همشهریان مطرح است ،که پاسخ به آنهامیتوانددرشکل گیری نهادهای شهری وکسب اعتبارات لازم کمک نماید.ابتدابایدمروری برفرایندطرح ارتقاع روستای منصوریه به شهردشته باشیم.