نمای کوچه باغی ازمنصوریه دردهه 40

مردم  متمدن منصوریه هم مثل دیگرهم وطنان ما درجای جای ایران اسلامی ازدیربازمدتها قبل از تحویل سال نوکه درروز عیدنوروز اتفاق می افتد،باتمام امکاناتی که دراختیارداشتندتلاش مینمودندکه همگام باطبیعت خداوندی متحول شوند.یک زندگی دوباره وپاک راآغاز نمایند.

مردم منصوریه ازاویل اسفندماه باخانه تکانی وزدون گردوغبارازاسباب واثاثیه منازل،تهیه لباسهای نووشادبرای همه اعضای خانه،خارج کردن.....


ادامه مطلب ...