منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

 
ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

مهندس محسنی شهردارمنصوریه درمصاحبه باپایگاه اطلاع رسانی منصوریه شهرما

گزیده سخنان شهرداردرپاسخ به سوالات  خبرنگارپایگاه اطلاع رسانی منصوریه شهرما

گزینش کارکنان  شهرداری منصوریه باآزمون ازنیروهای بومی انجام شده.

انتقال دامداریها به خارج ازشهرباموافقت جهادکشاورزی شهرستان دردست اقدام است.

ورزش جوانان ازمجاری قانونی درحال پیگیری است.

هم اندیشی صاحبان اندیشه درمنصوریه برگزارشدوازراهنمایی همشهریان باتجربه استقبال خواهیم نمود.. 

تشکرشهردارازهمکاران خودواظهاررضایت ازعملکردایشان .

ازآنجاکه به علت حضورآقای شهرداردرجلسه فرمانداری شهرستان بهبهان این نشست ناتمام ماند،ایشان قول دادنددراسرع وقت عملکردگذشته ،کارهای دردست اقدام وبرنامه های آینده شهرمان رابه صورت مکتوب تهیه وارسال نمایند.

بنده نیزهروقت این گزارش آماده شودبامشروح این مصاحبه وتصاویربیشتری که آماده خواهدشدمنتشرخواهم نمود. 


 
هماهنگی باشهردارمنصوریه جهت مصاحبه حضوری باپایگاه اطلاع رسانی منصوریه شهرما
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٠  کلمات کلیدی:

عصرامروز 20/12/92طی تماس تلفنی باآقای محسنی شهردارمحترم منصوریه وهمکارایشان آقای غلام نیکبخت جهت یک مصاحبه حضوری هماهنگی لازم به عمل آمد.

محوراصلی این مصاحبه عملکردیکسال گذشته ایشان،برنامه های دردست اجراوچشم اندازآینده شهرمان خواهدبود.

ازاستقبال گرم آقایان ازاین برنامه متشکرم


 
بازیهای محلی وسنتی درمنصوریه قدیم
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٩  کلمات کلیدی:

نکات مهم این بازی آن بودکه  باوجودرقابت سنگین رفاقت خوبی هم حاکم بود

درقدیم که برق وامکانات امروزی برای سرگرمی وجودنداشت مردم منصوریه برای پرکردن اوقات فراغت خودبه سراغ بازیهایی میرفتندکه هم ورزش خوبی بودند،هم سرگرمی .تفاوت آن بازیها با بازیهای امروزی این بودکه نوجوانان، جوانان ومیانسالان باهم بازی  وتفریح میکردندو لذت میبردند.بازیهای هرفصلی هم متناسب باشرایط آب وهوایی وامکانات همان فصل بود.مثلابازیهای فصل زمسان عبارت بودند ازچوتوپه،چوکلی،متوک،تپ تپکا و.....

چوتوپه :ابزاراین باز ی مفرح یک چوب دستی مناسب (بین هفتادتانودسانتیمترطول و25 تاسی میلی مترقطر(ازدرخت بادام،ارزن ویاانار)ویک توپ پشمی که لایه زیرین آن ازلاسیکی بسیارمقاوم ومعروف به سه پوستی به قطرتقریبا 8 سانتیمتربود.این بازی ازپرطرفدارترین بازی ها درزمستان بود.دراین بازی دودسته 5تا15 نفره وحتی بیشتردرمقابل هم بازی میکردند.برای شروع بازی باحقا (بجای قرعه یاشیرخط)موقعیت تیمهارا....