برآمد باد صبح و بوی نوروز / /به کام دوستان و بخت پیروز

 مبارک بادت این سال و همه سال / مبارک بادت این روزو همه روز

 

 

 

 

 

 

باآرزوی سلامتی وبهروزی برای همه همشهریان عزیز منصوریه ای ،هموطنان مهربان و بازدیدکنندگان محترم درهرنقطه ای ازجهان ،عیدسعیدباستانی وسال نوراخدمت همگان صمیمانه تبریک عرض مینمایم .

.

زردآلوی منصوریه درهمین روزها.تحقیقأزردآلوی منصوریه که ازابتدای اردیبهشت واردبازارمیشود،درکشورازاولین نوبرانه ها خواهدبود.این میوه ارزشمندکه ازطعم و ..

اما متاسفانه نه تنها برای توسعه آن ازسوی مسئولین هیچ اقدامی به عمل نمی آید.بلکه درختان آن نسبت به 30 سال پیش بیش از80%خشک شده وبرای جایگزینی درختان جدیدباغداران آنگونه که بایدحمایت نمیشوند.


ادامه مطلب ...