زندگی ات را تغییر بده
جیم  داناوان-ترجمه: نادیا آرام نیا

1:مقدمه: امروزه زندگی ماشینی  باعث شده است انسانها همچون ماشین ، هرروز در پی مسائل روز مره  زندگی که تحت تاثیر  تکنولوژی ،چشم وهمچشمی، مدرنیزه و گرایش به سمت راحت طلبی، از صبح تاشب بدوند. وبا  تمام گرفتاریها وکشمکشهائی که برای خود بوجود آورده اند، آنگونه که باید از زندگی لذت نبرند واحساس آرامش وخوشبختی  ننمایند.

در این کتاب عقاید وایده هائی ارائه شده است که از نظر ظاهری بسیار  ساده وپیش پا افتاده به نظر می آید اما نکاتی بسیار ظریف وراه کارهای بسیار ارزنده  وکلیدی برای رسیدن به یک زندگی آرام ،شاد ، دلنشین ولذت بخش ارائه می  گردد


ادامه مطلب ...