منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

4ساعت انتظاردربیمارستان تامین اجتماعی برای حضوردراتاق پزشک عمومی
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٥  کلمات کلیدی:
 

آقای رئیس بیمارستان تامین اجتماعی بهبهان شمابرای جان آدمها چقدرارزش قائلید!!!؟

ساعت 5/5عصرامروز دونفربیمارکه یکی ازآنهادچارتب وگلودردبودرابه بیمارستان تامین اجتماعی بردم همین الان یعنی ساعت 20/9دقیقه تماس گرفتندکه بلاخره موفق به دیدارآقای پزشک شده اندومنتظربرگشت به خانه هستند.

اگربیمه شده ای بخواهدبه یک پزشک متخصص بیمارستان مراجعه نمایدبایدیک شبانه روز نخوابد.شب برودبرای گرفتن نوبت صبح هم بماندتااینکه آقای دکتربیاید.بعدهم درشهرآواره گرفتن دارو باشد.یعنی یک کارگرفنی،یابازنسته ایکه 30 سال پیش تاکنون سرمایه گذاری نموده تاآخرعمری درآرامش زندگی نماید،یک شبانه روزعلاف باشدبرای گرفتن یک نوبت پزشک!!

آقای رئیس :شما چگونه به خوداجازه میدهیدکه نه تنهاباوقت ،بلکه باجان وسلامتی مردم اینگونه بازی کنید؟

اگرنمی توانیدازکسانیکه به قول نماینده محترم مردم اصفهان دربرنامه مربوط به سازمان تامین اجتماعی،سرمایه مردم را(هپولی هپو)میکنندحداقل امکانات ومتناسب باتعدادبیمه شدگان شهرستان ومراجعین پزشک وداروبه خدمت بگیری، بایدکناربروید.تافردتوانمندتری مسئولیت رابه عهده بگیرد.ادامه کاربااین شرایط ،مانندرانندگی باماشینی است که بدانیدبه علت نقص فنی به مقصدنخواهدرسید.

بنده منتظرپاسخ منطقی شماهستم تادراسرع وقت به اطلاع همشهریان عزیزبرسانم.


 
انحلال بانک ملی منصوریه منتفی شد
ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۳  کلمات کلیدی:

هم اکنون پیامی مبنی برلغودستورانحلال بانک ملی منصوریه دریافت نمودم که متن آن به شرح ذیل میباشد.

برادرگرامی:باتوجه به ملاقات حضوری اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرمنصوریه،برادرانموحدوعلی زاده باوزیرمحترم اقتصادودارایی جناب آقای طیب نیاومدیرعامل بانک ملی جناب آقای همتی انحلال بانک ملی منصوریه منتفی وسیستم بانکی وکدآن مجددأبرقرارگردید.

باتشکرازاین عزیزان ودیگراعضای محترم شوراآقایان آرمین ودامنگیرکه طی روزهای گذشته خوصصاپنجشنبه 11/7 همراه بااهالی منصوریه که باشنیدن این خبرناخوشآینددرمیدان اصلی منصوریه تجمع نموده وبارایزنی فراوان بامسئولین محترم شهرستان بهبهان ازحمل تجهیزات بانک جلوگیری نمودند،برای همگان آرزوی موفقیت مینماییم.