منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

تنهابانک منصوریه تعطیل شد
ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۱  کلمات کلیدی:

 

بانک ملی منصوریه پس از24سال فعالیت به صورت یک جانبه تعطیل شد

مدتی بودزمزمه تعطیلی تنهابانک شهر منصوریه به گوش میرسید.دراین مدت بنده دردیرارهایی که باهمشهریان عزیزداشتم  متوجه شدم که مردم ازاین حرکت مسئولین محترم بانک ملی مرکزی بسیارناراحت هستند.ازطرفی درحاشیه یک مراسم بایکی ازکارمندان محترم بانک منصوریه هم دراین باره گفت گویی نمودم.ایشان معتقدبودکه این تصمیم براساس گزارشی مربوط به چندماه پیش اتخاذ گردیده است.هم مردم وهم آن کارمندمعتقدبودندکه به علت بهره بالای بانهای خصوصی مشریان  بامراجعه به آن بانکهاحساب بازمیکنند.بنده با آن کارمندگفتم:اینهانمیتواندهمه دلایل تعطیلی بانک باشد.وقتی بانک شما با اینهمه سابقه هنوزیک عابربانک نداردمعلوم است که جذب مشتری برای متولیان بانک  ملی دراولویت نیست.بانکی که به قول شما گردش مالی مناسبی نداردلازم نیست  5یا4نفرنیروداشته باشد.ایشان ضمن تاییدحرف بنده دررابطه باعابربانک .میگفت درخواست شده ولی هنوزخبری نیست.ابتکارعمل ونوع رابطه مسئولین بانک بامشریان  درجذب مشریان بسیارمهم است.شماوقتی به بانکها درشهرستان هم مراجعه مکنیدمی بینیدبعضی بانکهاچندبرابربانکهای مشابه مشتری دارند.بااین حساب معلوم است که همه تقصیرات رانبایدمتوجه مردم  بدانیم.امیدوارم مسئولین محترم بانک ملی مرکزی بهبهان ،باتوجه به اینکه منصوریه شهرشده  وشهرداری آن بزودی افتتاح خواهدشدودیگرادارات (مثل اداره خدمات کشاورزی،درمانگاه شبانه روزی،آموزش وپرورش و....)یکی پس ازدیگری بایدراه اندازی شوندوبالتبع اهالی روستاهای اطراف  برای انجام کارهای خودبه شهرمنصوریه مراجعه مینمایند،دراین تصمیم خودتجدیدنظرفرمایند.