چراما نسبت به حفظ میراث فرهنگی تاریخی خودبیتفاوت هستیم؟

آثارفرهنگی تاریخی ،معرف سطح آگاهی وسبک زندگی مردم زمان خودمیباشند.آنچه مسلم است واسنادرسمی منصوریه هم مؤیدآن است منصوریه بازمانده ارجان است.بارون دوبد(جهان گرد)روسی درسفرنامه خودمینویسدشهرک منصوریه برویرانه های ارجان ومصالح بجای مانده ازآن شهرساخته شده است.چرااین جهانگرددرحدود 100سال پیش ننوشه روستای منصوریه؟


ادامه مطلب ...