منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

دفن میراث فرهنگی منصوریه
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢٤  کلمات کلیدی:

چراما نسبت به حفظ میراث فرهنگی تاریخی خودبیتفاوت هستیم؟

آثارفرهنگی تاریخی ،معرف سطح آگاهی وسبک زندگی مردم زمان خودمیباشند.آنچه مسلم است واسنادرسمی منصوریه هم مؤیدآن است منصوریه بازمانده ارجان است.بارون دوبد(جهان گرد)روسی درسفرنامه خودمینویسدشهرک منصوریه برویرانه های ارجان ومصالح بجای مانده ازآن شهرساخته شده است.چرااین جهانگرددرحدود 100سال پیش ننوشه روستای منصوریه؟