درپی انتشارمطلبی تحت عنوان ،ازاین به بعدبنویسیم جزیره منصوریه.دربخش نظران این پایگاه و درسطح شهرمان سئولاتی مطرح شده که لازم  دیدم  دراین بارچندنکته رایادآوری نمایم.

 بازدیدکنندگان محترم  این پایگاه (گذشته ازهم وطنانی که ازدیگرنقاط کشوروجهان)سه دسته هستند.یک دسته آنهایی هستندکه عاشق شهروزادگاهشان هستندوضمن بازدیدمستمرازسایت ،بااسم ورسم حقیقی نظرات ارشادی وانتقادی خودرامطرح میکنند.


ادامه مطلب ...