منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

چراجزیره؟
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٩  کلمات کلیدی:

درپی انتشارمطلبی تحت عنوان ،ازاین به بعدبنویسیم جزیره منصوریه.دربخش نظران این پایگاه و درسطح شهرمان سئولاتی مطرح شده که لازم  دیدم  دراین بارچندنکته رایادآوری نمایم.

 بازدیدکنندگان محترم  این پایگاه (گذشته ازهم وطنانی که ازدیگرنقاط کشوروجهان)سه دسته هستند.یک دسته آنهایی هستندکه عاشق شهروزادگاهشان هستندوضمن بازدیدمستمرازسایت ،بااسم ورسم حقیقی نظرات ارشادی وانتقادی خودرامطرح میکنند.