منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

آیابهبهان یک شهرسیاسی است؟نقل ازسایت آتیه بهبهان . bahmanpour
ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱۱  کلمات کلیدی: شهرسیاسی

حتما شما هم این واژه رابارها وبارها شنیده ایدکه :آقا بهبهان یک شهرسیاسی است!ازآنجاکه این واژه معانی خاصی داردومعمولا درمواقعی که شرایط به گونه ای پیچیده است درشهرما بکارمیرودبایدببینیم به کدام مفهوم اشاره دارد.سیاسی بودن شهربهبهان برمیگرددبه انقلاب مشروطه وملی شدن صنعت نفت که سیاستمداران ومردم شهرما درهردو رویدادمهم تاریخی کشورنقش به سزا وتعیین کننده ای داشتند.واین رسالت انقلابی تاپیروزی انقلاب اسلامی ودفاع مقدس بیش ازپیش نمایان گردید.اما متاسفانه وقتی بخش سخت افزاری سیاست یعنی دفاع ازحقوق حقه وباورهای دینی وبه دست آوردن امورمملکت به دست آمد،دربخش دوم یعنی( سیاست مدن )و علم پرداختن بمصالح جامعه واداره کردن اموروفراهم ساختن اسباب رفاه مردم شهر ،سایست آن روی خودش رابه مانشان داد. وبجای تدبیروبصیرت وکاردانی، سیاسی کاری حاکم شد.