عید سعید نوروز که نشان از هوشمندی وز  یبایی شناسی اجداد ما ایرانیان دارد را به همه هموطنانم تبریک عرض مینمایم.ثبت این وبلاگ با اغازسال نورا به فال نیک می گیرم و امیدوارم با همفکری دوستداران منصوریه عامل دگرگونی و  پیشرفت همه جانبه منصوریه منطبق با استحقاق طبیعی ان باشد.