شب گذشته 26/8/89 براثرسهل انگاری درمنصوریه ،مراسم عروسی به عزاتبدیل شد.

قربانی حادثه یک نوجوان ازمهمانان مراسم بودکه به اتفاق خانواده ازدزفول به منصوریه دعوت شده بودند.

ابتداضمن ابرازهمدردی بااین خانواده محترم ومیزبان بزرگوارشان،مصیبت جان سوزوارده راتسلیت عرض نموده وازخداوندمتعال برای آن نوجوان طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبرمسئلت دارم.

طی صدسال گذشته پنج نفردرمنصوریه به وسیله  سلاحهای غیرمجازجان خودراازدست داده اند.ازاین 5نفر3 نفردریکسال گذشته !!!!!!!!!!؟یک نفرسال57ویک نفرهم قبل آن.ازاین 5اتفاق دونفربراثرسهل انگاری ،یک نفردرنزاع خانوادگی ودو نفرهم درنزاع فامیلی قربانی ندانم کاری ....شده اند.

 ادامه مطلب راملاحظه فرمایید.

 

اگربه آرشیووبلاگ مراجعه فرماییدخواهیددیدکه بنده بارهاباانتشارمطالبی چون،اتش زیرخاکستر،چاره اندیشی و....این اتفاقات راپیش بینی نموده بودم وراه حلهایی هم برای پیشگیری ازاین حوادث ارائه شده است .اما متاسفانه آنگونه که بایدتوجهی نشدودیدیم که برسرهیچ چه مصیبتهایی ازجمله ازدست دادن این جوانان ،آورگی جمع زیادی ازخانه وکاشانه  وداغدارشردن دههاخانواررادرپی داشت.البته دریکی ازجلسات حاضرین ازجمله فرماندارباپیشنهادبنده جهت تشکیل یک هیئت حقیقت یاب موافقت کردندوآن هیئت مصوبه ای راهم تصویب کردولی کسانی که ازآن مصوبه متضرر میشدندباکارشکنی اجازه اجرای آنرانداند.درصورتیکه اگرفقط یک اصل ازآن ،که جمع آوری کلیه سلاحهای موجوددرمنصوریه بوداجرامیشدهم اکنون شاهداین حوادث نبودیم .زیرا همانگونه که گفتم طی صدسال گذشته درتمام درگیریهای شدیدی که سلاح درآن بکارنرفته بودکسی کشته نشده است.

نویسنده ایرج بهمن پور