عزاداری اباعبدالله الحسین ویاران باوفایش درمنصوریه ریشه تاریخی دارد.زمینه برپایی مراسمات متنوع عزاداری ازمدتها قبل ازماه محرم فراهم میشود.اولین کاردست اندرکاران ،رایزنی برای تعیین یک روحانی مجرب وآشنا باتمام زوایای حرکت وقیام امام حسین (ع)بود.البته روحانیونی که به منصوریه میآوردند،اگرتوانمندبودبرای سالها وبعضی که بندهبه یاددارم ،مثل حاج شیخ بمان وحاج شیخ عبدالنبی تاآخرعمردرماههای محرم ،صفر،رمضان ومراسمات ترحیمبه منصوریه دعوت میشدند.آماده سازی میدان روبروی مسجدبرای سینه زنی.طبل وسنج و....،آماده سازی وتدارکوسایل موردنیاز روز عاشورا.تاآنجاکه مابه یادداریم بانی وبهتربگویم تهیه کننده وکارگردان مراسم روز عاشورامرحوم کربلایی عبدالله عبادی بود.ایشان فردی باسوادومتدین بود.من درسالهای آخرعمروی باایشان مراوده داشتم .اما اوکمترازخودحرفی میزد.

 

این تصویرمتعلق به حدود55سال پیش است که مرحوم کربلایی عبدالله عبادی باعشق به اهل بیت(ع)علی رغم مشکلات جاده ای ومالی خودرابه عتبات عالیات رسانده اند.

ادامه مطلب رابرای بازدیدتصاویروتکمیل موضوع بازدیدفرمایید.

دوستان مطالب تکمیلی رادردیگرسایت بنده ( آتیه بهبهان )میتوانیددرلینک همین وبلاگ ملاحظه فرمایید.چون امکانات سایت بیشتراست ابتدا تصاویرراآنجا منتشروبعدبه وبلاگ منصوریه منتقل نمودم .


اما طبق اظهارات حاج ناصردرستی که ایشان هم از مداحان قدیمی منصوریه هستند.قبل ازمرحوم عبادی هم این مراسم برگزارمیشده. مرحوم ملاولیخان.مرحوم غلام پوروگاهی اوقات مرحوم عتیق ازبهبهان برای اجرای مراسم به منصوریه میآمد ه اند.وافرادباسوادی ازمنصوریه نیز ایشان راهمراهی میکردند.مثل مرحومان عبدالله مل محمدی.(برنجی)مشهدی اضغر.زینال خون.مشهدی علی خیارکار.اما وقتی بعدازسقوط مصدق راه کربلا بازمیشودومرحوم عبادی به کربلا مشرف میشوند.پس ازبازگشت باتهیه تمام وسایل لازم اقدام به برگزاری مراسم عزاداری روزعاشورامینماید.آن مرحوم درمنزل خوداتاقی رابه نگهداری اسباب ولوازمات تعزیه خوانی اختصاص داده بود.ازاینروهمیشه آغازوپایان مراسم عزاداری روز عاشورا منزل وی بود.هم اکنون هم خواهرزاده ایشان ،که نوه مرحوم علی موسی (خیارکار)شبیه خوان باشد، با کمک اعضاءهیئتی که تعزیه خوانی هم دارندوهیئت امنا مسجدصاحب الزمان(ع)این مراسم باشکوه رااجرامیکنند.اجرشان باسیدالشهدا(ع)

دراین تحقیق به این نتیجه رسیدم که مرحوم عبادی درزمانی که خوانین باتاسیس مدرسه درمنصوریه موافق نبودند ایشان از طریق نامه نگاری باوزیرآموزش وپرورش وقت توانسته مجوز تاسیس مدرسه رابرای منصوریه کسب نمایدودرمنزل خودآنرا دایرکند. 

آقای محمدرضا عبادی دررابطه باحالات روحی مرحوم عبادی میگوید:علت راه اندازی این تشکیلات اتفاقی بوده که درکربلا برای مرحوم پدرش رخ داده وآن مرحوم اصرار داشته که تاقبل ازوفاتش علنی نشود.ایشان گفته بودوقتی هنگام زیارت درحرم حضرت عباس (ع)بسیارگریه نمودم وازهوش رفتم ،زائرین دست ورویم راشستندومرابه هوش آوردند.وقتی چشم بازکردم دیدم یک سقا درحال آب دادن به زائرین است .نزداورفتم وازاو خواستم دوکوزه آب سردبرایم خیرات کند.دراین هنگام فردی بلندبالا وخوش سیما بین ماقرارگرفت ومرابه اسم صداکردوگفت فلانی توآب زیادبه مردم رسانده ای دیگرنیازی به خیرات نداری.گفتم چرا،برای رفتگانم میخواهم خیرات کنم.دراین لحظه آن شخص اسم سقا راهم به زبان آوردوگفت فلانی این پول راازایشان بگیرودوکوزه آب سردبرای ایشان خیرات کن.دوباره تاکیدنمودکه :ایشان آب سردخواسته اند.دراین حین برای خداحافظی بامرحوم عبادی روبوسی مینماید.مرحوم عبادی گفته بودمن متوجه شدم که بوی عطری که ازایشام به مشامم رسیدبسارخوش وغیرعادی است.گفتم آقا آدرست رابده امشب خدمت برسم .گفت:من منزل ندارم ورفت.!چندقدم که دورشدگفتم خدایا اسم مرااین آقا ازکجا میدانست ؟.این بوواین چه حالتی است که به من دست داده ؟چرامنزل ندارد؟دربین جمعیت ایشان یک سروگردن ازهمه بلندتربود.فریادزدم وبه طرف او رفتم ولی بعدازلحظاتی ازچشمانم دورشدومن گریه کنان فریاد میزدم .مردم وقتی متوجه این سعادت بزرگ برای من شدندلباسهایم رابرای تبرک تکه تکه نموده،بردندومرادرآغوش میفشردند.

اینکه به ایشان گفته شده شما اب فراوان خیرات نموده اید،منظورشغل اولیه مرحوم عبادی بوده است.چراکه ایشان مقنی بوده ودرکشورقناتهای زیادی بامهندسی سنتی حفروزمینهای بایرفراوانی راآبیاری نموده بود.

روزعاشوراابتداعزاداران حسینی درمساجدبه سینه زنی میپردازندوبعدازحدودیکساعت سینه زنی مراسم شبیه خوانی ونعش گردانی آغاز میشود.این مراسم به گونه ای است که دراولین میدانی که هیئتهای سینه زنی به میرسند توقف مینمایندوشبیه خوانان به زبان حال امام زین العابدین (ع)،حضرت زینب(س)،عروس قاسم(ع) واطفال شهداابیاتی حزن انگیزراباصدای دلنشین میخوانند.درادامه عمرسعد،شمر،خولی و....باشقاوت هرچه تمامتربه ضرب وشتم اسرا میپردازندوآنهارابه حرکت وادارمینمایند.دراین وقت با ترتیب خاصی سینه زنان دردودسته حرکت میکنندوضمن سینه زنی به پاسخ شعرهمدیگیرمیپردازند.چپ نوازی سازودهل ودرسالهای اخیردمام نوازان پشت سرآنهاواسرادرآخرحرکت مینمایند.درکناراین کاروان مردم نذورات نقدی خودرابه نمایندگان مساجداهدامیکنند.این مبالغ درپایان شمارش وبه رئیس هیئتها جهت پرداخت هزینه هاوتهیه تجهیزات،بازسازی مساجدو...تحویل میشود.

آتش زدن خیام همراهان امام حسین (ع)توسط یزیدیان.این گزینه باحضوراعراب هنگام جنگ تحمیلی به مراسم سنتی منصوریه افزوده شد.البته اعراب ساکن منصوریه درآن سالهاروز عاشورادهها خیمه درخرمنزاربرپامیکردندوبامراسمی خاص نزدیک غروب خیمه هارابه آتش میکشیدند.

چندسالی است که  جمعی ازجوانان منصوریه نواختن دمام رادردهه اول ماه محرم خصوصا روزعاشورابه نوای حزن انگیزسازودهل چپ نوازی مختص مراسم عزاداری افزوده اند.

چنانچه درتصویرمشخص است علاوه برنعش گردانی گهواره هایی به یادحضرت علی اضغروبچه ای درلباس شیردرکنارنعش بردوشجوانان درتمام مدت اجرای مراسم درمحله های منصوریه گردانده میشود.

 

درقدیم فقط ازاسب درمراسم استفاده میشد.یک اسب به عنوان اسب بی صاحب امام حسین واسبهایی که اشقیا سوارمیشدند .اما چندسالی است که دوستداران اهل بیت برای شبیه ترنشان دادن مراسم به صحنه اسرای کربلابازحمت فراوان ازشهرستانهای دیگرشترکرایه نموده وبه منصوریه می آورند

ازقدیم الایام سینه زنان منصوریه روزعاشورابه دودسته تقسیم میشوندوجلوترازکاروان اسرا حرکت میکنند وضمن سینه زنی پاسخ نوحه دسته مقابل راهم میدهند.سینه زنی دراین روز باحال وهوایی عاشورایی وباشدت هرچه تمام ترانجام میشود.

این هم میهمانی  عزیز (مهرساخادمی) که ازآذربایجان غربی به  منصوریه آمده  تاهمراه با خانواده مادری درمراسم عزاداری امام حسین (ع)شرکت نماید