فرمانداربهبهان:

حتمأ منصوریه شهرمیشود

خبرنزدیک شدن فرایند25 ساله موضوع شهرشدن منصوریه به مرحله نهایی ،کمی فی سابق دردل کسانیکه ظرفیت تغییرراندارندوحشت انداخت.حال که میرودتافرمانداردوراندیش شهرمان ،بااستفاده ازقابلیتهای بالقوه شهرستان بهبهان این شهرراازانزوای همه جانبه خارج وبه جایگاه تاریخی خودبرساند،عده ای باسنگ اندازی وفرارازواقعیت به فکرحفظ موقعیت خودهستند.

ادامه مطلب رابازدیدفرمایید


وقتی زمزمه منتفی شدن شهریت منصوریه رااززبان کسانی شنیدم که نمیتوانستندخوشحالی خودراازاین موضوع پنهان کنند.ومعلوم بودکه اینهاآبادی خانه خودراازویرانی زندگی دیگران می خواهند،واقعا به حال مردم این شهرکه به امید جبران عقب ماندگی تاریخی بهبهان توسط افرادی بااینگونه طرز تفکرنشسته انددلم سوخت.این آقایان نمیدانندکه قانون برای استفاده ازمزایای شهری سازوکاری دارد.شرایطی درنظرگرفته که وقتی آن شرایط فراهم شود،اگرتغییرات صورت نگیرداداره اموروامنیت آن منطقه درمرحله برزخی قرارخواهدگرفت.همین اتفاقی که سالهااست گریبان گیرمردم فهیم،مولد،دولتمدارومتدین منصوریه شده است.بنده چندسال پیش بادرک شرایط بحرانی وآبستن حوادث ناگواربودن منصوریه ،مطلبی تحت عنوان چاره اندیشی درهمین سایت نوشتم وتاکیدنمودم که منبعداداره منصوریه باقوانین ناکارآمدروستایی غیرممکن خواهدبود.ودیدیم که نیست.پس ایکاش اگربه فکرپیشرفت شهرمان هستیم وداعیه مرکزیت استان داریم ،حصارهای فکری خودرابشکنیم وباورکنیم که مرکز استان شهرمیخواهد.