حجت الاسلام رستمی امینی درسالروز شهادت امام رضا(ع)درمسجدسیدفقیه بهبهان بابیان فلسفه حضورامام هشتم شیعیان درایران،برکات مهاجرت آن امام رئوف راتشریح نمودند.

1- بنای قدمگاه درمکانهایی که آن حضرت نمازخوانده ویامدتی اقامت نموده اند.که ازآن تاریخ تاکنون به مسجدیامراکز زیارتی تبدیل شده اند.

 


2-مهاجرت امامزادگان جلیل القدربه ایران واشاعه اسلام راستین وبرخورداری مردم ایران ازنعمت وجودی سادات هاشمی که هم اکنون حرم های مطهر آن بزرگواران منشأخیروبرکت است.

3- اترام به برگان وزیردستان وهمسفره شدن باایشان وآماده سازی زمینه برچیده شدن فرهنگ برده داری.

4.رفع اختلافات قومی ونژادی .

امینی علت عدم لغوبرده داری دراسلام راازدیادجمعت بالای یک سوم جمعیت برده هادر درصدراسلام واینکه هیچ امکاناتی برای بقاءنداشتندبیان نمودوگفت:پیامبراکرم(ص)واعمه اطهاربارأفت وآشنایی آنها با تعالیم روح بخش اسلام زمینه آزادی بردگان رافراهم وبه مناسبتهای مختلف آنهاراآزادمینمودند.وی میثم تمارراکه به درجات عالی دراسلام رسیدواز یاران باوفای علی (ع)بودودرراه ولایت به شهادت رسیدرابردگان آزادشده نامید.