منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

فرمانداربهبهان...
ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٦  کلمات کلیدی:

درادامه مطلب قبل ،بدنیست دررابطه بااین سؤال دوستمان آقای پیله ور(بطور واقع بینانه بگوئید فرماندار محترم در 89 چه کارهایی برای شهرستان بهبهان کرده اندتا ما هم بدانیم که برای رساندن جایگاه واقعی بهبهان چه کرده اند. !!؟)هم نکاتی راتوضیح بدهم.چنانچه همه دوستان وب نویس ما درمطالب خوداذعان دارند،تنزل  همه جانبه جایگاه بهبهان ،حداقل از40 سال پیش آغازشده وطبق نظرات بعضی دوستان پایان آن هم معلوم نیست.نمونه اش همین سؤال.یک فعال رسانه ای ،به دلیل انتشاریک حرف حق ازفرمانداربومی شهرش به عنوان سخنگوی فرمانداری مخاطب قرارمیگردکه:بگوییدفرماندارچه کرده است.؟من شک ندارم که شما بهتر ازمن میدانید که چه کرده است .مگراینکه دربهبهان نباشید.به هرصورت بنده همانگونه که بیان مشکلات راوظیفه خودمیدانم اگرحرکت مثبتی هم ببینم بایدصادقانه اعلام نمایم.


درادامه مطلب قبل ،بدنیست دررابطه بااین سؤال دوستمان آقای پیله ور(بطور واقع بینانه بگوئید فرماندار محترم در 89 چه کارهایی برای شهرستان بهبهان کرده اندتا ما هم بدانیم که برای رساندن جایگاه واقعی بهبهان چه کرده اند. !!؟)هم نکاتی راتوضیح بدهم.چنانچه همه دوستان وب نویس ما درمطالب خوداذعان دارند،تنزل  همه جانبه جایگاه بهبهان ،حداقل از40 سال پیش آغازشده وطبق نظرات بعضی دوستان پایان آن هم معلوم نیست.نمونه اش همین سؤال.یک فعال رسانه ای ،به دلیل انتشاریک حرف حق ازفرمانداربومی شهرش به عنوان سخنگوی فرمانداری مخاطب قرارمیگردکه:بگوییدفرماندارچه کرده است.؟من شک ندارم که شما بهتر ازمن میدانید که چه کرده است .مگراینکه دربهبهان نباشید.به هرصورت بنده همانگونه که بیان مشکلات راوظیفه خودمیدانم اگرحرکت مثبتی هم ببینم بایدصادقانه اعلام نمایم.

آقای توفیقی وقتی فرماندارشدند،سه مزیت عمده داشتند.اول اینکه بومی بودندوازنزدیک بامشکلات شهرآشنایی داشتند.دوم اینکه چندسال معاون فرمانداربودندوازنزدیک موانع پیشرفت و نقاط قوت موجود رادرک کرده بودند.سوم اینکه کارنامه روشن وپاک ایشان برای مسوولین ومردم پس ازسالها مواجه باخطرات جنگی محرز بود.ایشان درهمان ابتدای کارباتشکیل جلسات مختلف بدورازوابستگی حزبی یاگروهی ازصاحب نظران برای جبران عقب ماندگیهاراهکارخواستند.دراین رابطه اول به سراغ راحل برای معضل بیکاری درکوتاه وبلندمدت رفت.برای کوتاه مدت درجلسه ای که بعضی مسوولین شرکتهاوپیمانکاران حضورداشتندازآنها خواستندکه سعی کنندنیروی بیشتری به خدمت بگیرندحتی اگرازسودکمتری برخوردارشوند.بنده درآن جلسه گفتم :آقای فرماندارشهرما طبق آمارموجودبیش از000/17بیکاردارد.شما باتوجه به برخورداری بهبهان ازمنابع متنوع طبیعی وبکر،ونیروهای تخصصی درتمام زمینه ها،بایدبه فکرتاسیس کارخانجات بزرگ واشتغالزا وتحول درحوزه کشاورزی باشیدتابتوانیدکمربیکاری رابشکنید.فرماندارباتوضیحاتی که دراین زمینه دادمعلوم شدبرنامه های جامع دارند.اما اینراهم اضافه نمودکه قصدداریم از خانواده هایی که دویاسه نفربیکاردارندحداقل یک نفررافعلادرتاسیسات موجودمشغول نماییم .بدأدیدیم که آقای توفیقی درپی علت تاخیرسی ساله طرح توسعه سیمان بهبهان هستند.ایشان متحیربودندکه چرا سیمان رامهرمزبیست سال بعدازسیمان بهبهان تاسیس شدولی طرح توسعه پنج هزارتنی آن افتتاح شده ولی طرح سیمان بهبهان درحدحرف باقی مانده؟ایشان پس ازرایزنیهای فراوان بامتخصصین صنعت سیمان به این نتیجه رسیدکه بایدیک متخصص بهبهانی باتجربه وآزموده درراس مدیریت سیمان بهبهان قراربگیرد.دراین میان باتوجه به سوابق درخشان مهندس جعفری زاده که دردهه 60ضمن حمایت تمام قدازرزمندگان درجنگ تحمیلی زمینه اجرای طرح توسعه رافراهم وپس از خاتمه جنگ کلنگ طرح را توسط نماینده ولی فقیه دراستان به زمین زدودرزیرساخت فیزیکی آن نیزپیشرفت چشم گیری داشت ولی بعدازانتقال ایشان به فراموشی سپرده شد،برسرواگذاری مدیریت به ایشان اجماع کامل حاصل شد.اما به خدمت گرفتن مدیری که طی سالهای دوراز دیارخودسیمان فیروزکوه راازکلنگ زنی تا افتتاح مدیریت نموده .سیمان نیمه تمام یزدراراه اندازی ومعاون بهبهانی خودرامدیروخودمدیرعاملی واحدهای سیمانی درودرابه عهده گرفته بودو...کارچندان راحتی نبود.اما آقای توفیقی باحمایت نماینده بهبهان(آقای موحد)موفق به برداشتن قدم اول درنجات سیمان بهبهان ازبلاتکلیفی شد.درتثبیت احداث فرودگاه تامکان یابی وتخصیص یک میلیاردتومان برای خریدزمین آن .درراه اندازی جایگاه سوخت c.n.gفراموش شده .تسریع درراه اندازی دستگاههای m.r.iتعریض جاده منصوریه که طی چندسال اخیربه علت کم عرض بودن جاده حداقل 6نفرقربانی گرفت .تلاش برای ایجادآرامش وامنیت،خصوصأدرمنصوریه که تا قبل از ایشان چندین نوبت ازیگان ویژه استان برای ایجادآرامش استفاده میشد.درک محرومیت تاریخی منصوریه ازحق وحقوق طبیعی خودوحمایت ازارتقاءآن به شهرواعتقادراسخ به بازگرداندن بهبهان به جایگاه واقعی خودکه همانامرکزیت سیاسی،علمی،اقتصادی،صنعتی ،فرهنگی واجتماعی می باشددارند.برای آگاهی دوستانی که دربعضی ادارات و...منصوریه را برای عوارض سیمان میخواهندبایدعرض کنم که درتعیین حدودی که شده سیمان ظارهرأدرمحدوده منصوریه نیست.اما بابت نزدیکی به منصوریه به آن ممکن است براساس تعدادجمعیت سراه عوارض آن ازبهبهان کسروبه منصوریه تعلق بگیرد.درعوض تعدادشهرهای شهرستان بهبهان بیشتروبرای مرکزیت قابل دفاع ترخواهدشد.

خلاصه ای که عرض شدبه معنی بی نقص بودن کارآقای توفیقی نیست .بنده به جزئیاتی مثل طرحهایی که دردهه مبارک فجرافتتاح شدند نپرداختم.به اقداماتی که درثبات بازارنموده انداشاره ننمودم چون بلاخره شرح وظایف فرمانداروسیع وهمه جانبه است.متاسفانه مابجای انتقادوپیشنهادتحت تاثیرشایعات فرصت خدمت راازمسوولین میگیریم.خودمان اعتراف میکنیم که چهل سال تنزل داشته ایم ،انتظارداریم یک مدیر یک سال شق القمرکند.

امیدوارم دوست خوبمان آقای پیله ور،دیگرهمشهریان ووبنویسانی که بیشترازدیگران کمبودهارااحساس وبیان میکنند،باتوجه به اینکه همه ما چندین سال است ازمفاخرگذشته خودگفته ونوشته ایم .بیاییم منبعدبه ریشه یابی عوامل بازدارنده بپردازیم وبرای دستیابی به خواسته های به حق خودبه وحدت وبومی گزینی روی بیاوریم .که به قول معروف ،تاسرنسوزه کله ندوزه.