این مادر70 سانتیمتری که دارای دوبچه و32 ساله است .علی رغم هشدارپزشکان برای بارسوم حامله شده است.

درادامه مطلب تصاویرعجیب را ببینید.


معجزه در بارداری و زایمان یک خانم + عکس

  ارسال برای دوستان

معجزه در بارداری و زایمان یک خانم

 

 

باردار شدن مادری70 سانتی متری !!!


این مادر 70 سانتی که دارای دو بچه است و 32 ساله است ....علی رغم هشدار پزشکان برای بار سوم حامله شده است .

 

باردار شدن مادری70 سانتی متری


باردار شدن مادری70 سانتی متری


باردار شدن مادری70 سانتی متری


باردار شدن مادری70 سانتی متری


باردار شدن مادری70 سانتی متری


باردار شدن مادری70 سانتی متری-------------------------------------

تولد سومین فرزند مادر 70 سانتی متری

Persianv.com At sitePersianv.com At sitePersianv.com At sitePersianv.com At site