محمد بهمن پوربه نقل ازیکی ازاعضای هیئت امنای مسجد امام جفرصادق (ع) فرماندارشهرمان (حاج آقا باذلی)طی چندروزگذشته دوبارازمنصوریه بازدید به عمل آورده وضمن کسب اطلاعات میدانی پس ازحضوردرمسجد امام جعفرصادق (ع)وادای نمازمغرب وعشاباجمعی ازاهالی واعضای هیت امنا مسجد،دهیار منصوریه و...دررابطه با مشکلات منصوریه تبادل نظرنمودند.دراین نشست صمیمی شهریت منصوریه که میتواندحلال همه مشکلات باشدمورد توجه قرار گرفته که فرماندارشهرمان باتوجه به ظرفیتهای منصوریه تحقق آنراحق مردم منصوریه عنوان نموده اند.

تکمیلی درادامه  مطلب


موضوع توقف تعریض جاده که ازسئولات مهم بازدیکنندگان وبسایت منصوریه نیزمیباشد باعث تعجب فرماندارشده است.ایشان ضمن تحسین ازخودگذشتگی مردم منصوریه جهت واگذاری باغات کنارجاده قول داده اندکه فعال نمودن این پروژه را که میتواندازتصادفات وتلفات آن جلوگیری نمایدرادردستورکارقراردهند.برای حل مشکلات آب شرب منصوریه باتوجه به تخصیص اعتبارخوبی که گرفته اندقول مصاعدداده اند.فرماندارشهرمان ساخت مسجدبسیاربزرگ منصوریه توسط مردم را موردتقدیرقرارداده وجهت تکمیل آن اعلام آمادگی نموده اند.دراین نشست که حاج آقا مظلومی فرماندارراهمراهی نموده ،بحث امتنیت اجتماعی هم مطرح شده که آقای مظلومی پیشنهادات موثری مطرح وهزینه ساخت زیرمجموعه های پایگاه مقاومت مالک اشترمنصوریه که فرمانده آن (سیدصمدسالاری)حضورداشته اندرادرصورت اقدام متولیان  متقبل شده اند.موارددیگری چون حسینه خواهران و...نیز مطرح شده که به پیگیری بیشتری نیازدارند.