منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

بازسازی قنات منحصربه فردمنصوریه
ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۸  کلمات کلیدی:

بازسازی قنات تاریخی ومنحصربه فردمنصوریه مربوبه دوره ساسانی دردستورکارفرماندارشهرمان

به گفته حاج آقا احمدپورمشاورفرماندارشهرمان درپی تشکیل جلسه کارگروه کشاورزی وطرح مزایای قنات تاریخی منصوریه جلسه ای باحضورمهندس باذلی محبوب باحضورکارشناسان ویکی ازکشاورزان منصوریه ای دراین رابطه تشکیل وتصمیمات لازم جهت بازسازی قنات اتخاذگردید.

درآن جلسه بنده ازغیراقتصادی بودن طرح جدیدکانالهای آبیاری که به وسیله پمپاژصورت میگیردوهزینه کشاورزان رابالا میبرد،برق بیهوده مصرف میکنندوهمان زمینهایی راپوشش میدهندکه قبلا بدون پمپاژآبیاری میشدندصحبت نمودم واشاره ای هم به قنات تاریخی منصوریه کردم که علاوه بربدون هزینه بودن برای کشاورزان زمینهای بلندی راآبیاری مینمایدکه حتی درطرح جدیدوپمپاژی هم درمحدوده دیم قرارگرفته اند.!!

وظیفه خودمیدانم ازفرماندارمحترومشاورایشان برای طرح این موضوع تشکروقدردانی نمایم.