مهندس باذلی محبوب فرمانداربهبهان به اتفاق مدیرکل اوقاف استان خوزستان درمنصوریه.

حضورآقای فرمانداروهیئت همراه به منظوررایزنی جهت حل وفصل موضوع اوقاف منصوریه صورت گرفته ولی مردم دیگرمشکلات خودازجمله نامناسب بودن کیفیت آب آشامیدنی منصوریه رانیزباوی درمیان گذاشته اندکه خوشبختانه آقای فرمانداربرحل مشکل آب تاعیدنوروزتاکیدنموده اند.

یک دانگ ملک منصوریه براساس اسنادموجودتوسط یکی ازکلانتران درداوارگذشته وقف گردیده !!!خوانین وقت گویا ما ههای محرم به نیت این یک دانگ وقف یک دهه مراسم روضه خوانی وپذیرایی باچای درمنازل خودبر گزارمینمودند.بعدازاجرای قانون تقسیم اراضی مردم منصوریه به احترام نام امام حسین (ع)که براین یک دانگ وقف گذاشته بودند،علاوه بربرگزاری مراسم روضه خوانی دردهه اول ماه محرم ودهه آخرماه صفردرمسجد،دههامراسم جداگانه درمنازل خودنیزدرهمین دودهه برپا میکردند. 

ادامه مطلب را ملاحظه فرمایید


تااینکه درسال 1352اداره اوقاف رسما آن دانگ رابه کشاورزان فروخت وپول آنرااز   محل فروش معادن خاک توسط کشاورزان به شرکت سیمان دریافت واسنادیک دانگی ثبتی تحویل مردم گردید.اما چندسالی پس ازپیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب نمودکه آن یکدانگ رابه اوقاف برگرداند.اداره اوقاف بنا به همان قانون میبایست  مبلغ دریافتی را مسترد مینمود.اما تاکنون اقدامی نکرده وازطرفی ازهمان سال طی بخشنامه ای به تمام ادارات اجازه ساخت وساز،فروش و....را مشروط به مجوزآن اداره نموده .البته بابت این مجوز اجاره بهای حال وگذشته راازمردم میگیرد؟

حال که فرماندارمحترم برای حل مشکلات پیش آمده واردعمل شده انتظارمیرودبادرنظرگرفتن تمام جوانب ،ازجمله صلاحیت واقف،پایبندی مردم به ادای وظیفه بالاترازعمل واقفان به احترام امام حسین (ع)تعیین تکلیف مبالغ پرداختی مردم واستردادآن به نرخ روز.ودرنهایت قطعی نمودن وضعیت وقف به گونه ای که مانع ساخت وساز وعمران وآبادی منطقه نباشدودینی هم برذمه مردم نمانداقدام فرمایند.