ببا زباله مردمه خه!!!؟

این جمله فریادیک شهروندمنصوریه ای است که پشت تلفن به گوش رسیدوگویای حقایق ودرددلهای بی شماری بود.اومیگفت کوچه وخیابانها به علت عدم دفع زباله انباشته شده به زباله های خانگی وحیوانی.این وضعیت البته مسبوق به سابقه است.تااوایل دهه هفتادکه هنوزهیچ سیستم دفع زباله ای درمنصوریه نبود،سالی یکی دوبارازطرف شهرداری ویاکارخانه سیمان زباله های انباشته شده دفع میشد.درآن سالهاباتشکیل شورای بهداشتی بارای مستقیم مردم وخودداری مسئولین شهری بهبهان ازدراختیارگذاشتن امکانات برای دفع زباله شوراتصمیم گرفت مستقلاباهمیاری مردم شهرداری خودگرداری راه اندازی نماید.وهمین کارراهم بااستقبال جمع زیادی ازمردم انجام داد.تااینکه استاندارخوزستان به بهبهان آمدند.مابارایزنی بافرماندارموفق شدیم استانداررابه منصوریه بیاوریم.مهندس مقیمی وقتی بااستقبالی پرشورواردمنصوریه شدواقدامات عمرانی وخدماتی انجان شده رادید،گفت:


تحقیقا درهیچ نقطه ای ازایران چنین همیاری واقدامی نشده وهیچ روستایی درایران شهرداری خودگردان ندارد.حالا چه کمکی ازدست من برمیآید؟مابه ایشان گفتیم :مردم درراه اندازی مدرن آبرسانی،جدول بندی کوچه وخیابانها،اختصاص 12هکتارزمین به ساخت مدارس کتابخانه،درمانگاهآآموزشگاه فنی حرفه ای،آبرسانی،مخابرات و...هزینه های زیادی متحمل شده اندشمابه عنوان پاداش هزینه های دفع زباله رامتقبل شوید.ایشان باروی گشاده دستوردادند،ازفرداسه نفرازشهرداری بهبهان درمنصوریه به کارمشغول شوند،یک دستگاه تراکتورهم ازکارخانه سیمان برایمان گرفت ویک مجموعه کامل ازماشین آلات موردنیازقول دادندکه به آن عمل نمودندوهم اکنون درمنصوریه هستند.تامدتی هم کارها خوب پیش میرفت.امامدتی است که گویامشکلاتی پیش آمده که نیازبه پیگیری جدی توسط شوراودهیاری دارد.چراکه این وضعیت ممکن است موجب مشکلات بهداشتی وشیوع بیماریهای مرتبطگردد.

ایرج بهمن پور