مدتها بودبامرورمطالب روزنامه ها،خبرگزاریهای کشوری وپایگاههای مجازی بهبهان دراینترنت ، توفیق  مطالعه نشریات بازاری شهرمان نصیبم نشده ودلتنگ جمال زیبایشان شده بودم !تااینکه بادیدن تصادفی ،ویژه نامه شرتو غبارفراق کناررفت ووصال حاصل شد.وقتی از(ب)بسم الله تا(ت) تمام ویژیه نامه رامطاله نمودم ،تازه متوجه شدم ،که برادرهنرمندمان آقای قره غانی ازفضای مجازی بهبهان همان اندازه بی خبرندکه بنده ازرسانه های مکتوب محلی.

 چراکه اگرسری به وبلاگ منصوریه میزدندمیدیدندکه پیشنهادایشان درسال74!!!پس ازشانه خالی کردن تمام مسئولین ازرفع مشکلات بهداشتی آن زمان .شورای بهداشتی منصوریه اقدام به تاسیس شهرداری خودگردان نمودوهزینه آنراهم مردم میپرداختند.!!

 رسالت مطبوعات آگاهی بخشی وفرهنگسازی است.


مدتها بودبامرورمطالب روزنامه هاوخبرگزاریهای کشوری وپایگاههای مجازی بهبهان دراینترنت وکم سعادتی دسترسی بنده به نشریات بازاری شهرمان ،دلتنگ جمال زیبایشان شده بودم !تااینکه بادیدن ویژه نامه شرتوغبارفراق کناررفت ووصال حاصل شد.وقتی از(ب)بسم الله تا(ت) تمام ویژیه نامه رامطاله نمودم ،تازه متوجه شدم ،که برادرهنرمندمان آقای قره غانی ازفضای مجازی همان اندازه بی خبرندکه بنده ازرسانه های مکتوب شهرمان.چراکه اگرسری به وبلاگ منصوریه میزدندمیدیدندکه پیشنهادایشان درسال74!!!پس ازشانه خالی کردن تمام مسئولین ازرفع مشکلات بهداشتی آن زمان .شورای بهداشتی منصوریه اقدام به تاسیس شهرداری خودگردان نمودوهزینه آنراهم مردم میپرداختند.تااینکه استانداروقت(مهندس مقیمی)رادرسفری که به بهبهان داشتند به منصوریه دعوت نمودیم،که مورداستقبال بسیارگرم مردم واقع شد.ووقتی گزارش همیاری مردم درراه اندازی آبرسانی مدرن وتاسیس شهرداری خودگردان و...رادیدچنان تحت تاثیرقرارگرفت که گفت:منصوریه تنها روستایی است که درکشوردست به چنین ابتکارات بزرگی زده است.استانداربعدازان گفت :پسرم الان خواسته شماچیست؟به ایشان گفته شد،اداره این شهرداری باکرایه کردن تراکتوروپرداخت مزدسه نفرکارگربرای این مردم سخت است.ایشان درحضورمردم به فرماندار(آقای ملک زاده)دستوردادندکه ازفرداشهرداری 3نفربه صورت دائم به منصوریه بفرستند.به ایشان گفته شدتراکتورهم هزینه سنگینی دارد.لذادستوردادندیکدستگاه تراکتورهم ازکارخانه سیمان به منصوریه بدهند،که مهندس جعفری زاده بلافاصله موافقت نمودوآن تراکبورهنوز درمنصوریه است.خودشان هم قول دادندیک سری تجهیزات کامل به منصوریه بدهند،که الحق وفا نمودند.این ترکیب تا همین اواخربامشکلات فراوان که بابت کم لطفی شهردارایجادمیشدبه کارخودادامه میداد.اما علت وضعیت خطرناک زیست محیطی  موجودکه باعث گزارش جنابعالی شده وزحمات جنابعالی جای تشکرفراوان دارد ،سنگ اندازی وفرارازمسئولیت شهرداری است وجای تعجب است که جنابعالی وآقای شهردارکه بهتراز هرکسی ازاین برنامه اطلاع دارید،برای تاسیس  شهرداری جدیدمنصوریه نسخه میپیچید.شما فکرمیکنید16 سال پیش چرا آقای استاندارچنین دستوری دادند؟برادرعزیزم شماخودبهتروبیشترازبنده علت این وضعیت رامیدانیدوبه مختصری ازآنها هم اشاره نموده اید.اما مالک عزیزمنصوریه بیش ازپرداخت هزینه3 نفرکارگرحق به گردن شهرداری بهبهان دارد.استانداروقت حساب شده آن دستوررادادندوباکمک نماینده وقت مرحوم زارعی قنواتی مجوز شهرداری مستقل منصوریه راهم از وزارت کشورگرفت.حساب شهرداری مستقل منصوریه  دربانک ملی منصوریه افتتاح شد.اما خداعاقبت آن چندنفری ازاهالی منصوریه درآن سالهارابخیرکندکه قیصریه رابخاطریک دستمال آتش زدند.وگرنه امروز تمام روستاهای کشور بایدمی آمدندواز منصوریه الگو میگرفتند.

واما اظهارنظرجنابعالی درموردسایت ووبلاگهای بهبهان.

جناب قره غانی بنده هم نسبت به کم تحرکی همشهریان درفضای مجازی باجنابعالی هم عقیده ام.درشهرما هرگز یک سایت حرفه ای رسمی تمام عیارشکل نگرفته.من هموقتی سایتهای کهگیلویه،دزفول،یزدو...رامیبینم ناراحب میشوم .امادوستان دروبلاگ شخصی خودگاهی مشکلات راتحلیل میکنند.گاهی خبری منتشرمینمایند.واقعأگاهی اوقات مطالبی هم منتشر میکنندکه حیف است همه مردم شهرآنرا نخوانند.ولی مثل بقیه کارهادراین موردهم وحدت نداریم.حتما فراموش ننموده ایدکه اولین کسی که به جنابعالی پیشنهادچاپ خلاصه ای ازمطالب وبسایتهای بهبهانی را ارائه کردوجنابعالی هم استقبال نمودید،بنده بودم.ومیدانیدکه هم برای بنده وهم جنابعالی به علت سوءتعبیرعده ای ازخوانندگان آن مطلب دردسرهایی درست شد.حال آنکه موضوع اعتراضی مربوط به وبلاگ یکی دیگرازدوستان تحت عنوان حاشیه نشینی بود.اما من به احترام آن شخص که ازروی دلسوزی آن مطلب را نوشته بودهرگز نگفتم آن مطلب مربوط به سایت من نیست.اما باوجوداینکه سایت آتیه بهبهان ومنصوریه حتی الامکان به روز هستندشما معلوم است که ازآنها بی خبرهستید.البته من به همکاران وب نویس خودم حق میدهم که دلسردباشند.چون ما آنگونه که بایدوب خوان نداریم که وبنویس احساس مسئولیت بیشتری بنماید.هرچندخیلی ازدوستان به موقع دیدگاه خودرانسبت به مسائل روزبیان واطلاع رسانی مینمایند.درموردندیدن سایت بنده هم هیچ گله ای ندارم. میگویندکسی رفته درخانه ملانصرالدین گفته ملا طنابت رابده تابروم یک بارهیزم بیاورم.ملاگفته ارزن روی طنابم پهن کرده ام.طرف گفته مگرمیشودروی طناب ارزن پهن کرد؟ملامیگه :طناب مال خودمه هرچه دلم بخوادروی آن پهن میکنم.حالا روزنامه مال شما است هرچه دلت میخواددرآن بنویس .اما رسالت مطبوعات آگاهی بخشی وفرهنگسازی است.